'ประวิตร' ประชุมบอร์ด กกท. ย้ำใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส

'ประวิตร' ประชุมบอร์ด กกท. ย้ำใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส

“ประวิตร” ประชุมบอร์ด กกท.กำชับติดตามผลงานใกล้ชิด เน้นใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าช่วยพัฒนากีฬาอย่างเป็นรูปธรรม ย้ำใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมรับทราบประเด็นสำคัญ อาทิ รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสำรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย" และการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย


พร้อมกันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานอนุกรรมการ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองประธานอนุกรรมการ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รองประธานอนุกรรมการ เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศ โดยเฉพาะกีฬาที่เป็นสากลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นพื้นฐานหลัก รวมถึงศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศจากต่างประเทศและใช้โอกาสความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประเทศต่าง ๆ ที่ได้ทำความตกลงร่วมมือให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ สามารถพัฒนากีฬาของชาติสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ดำเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

โอกาสนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบเปลี่ยนชื่อตำแหน่งภายในและสายงานของพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามอัตราตำแหน่งที่ว่าง เพื่อมาสนับสนุนการดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในส่วนที่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความจำเป็นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ 

ในตอนท้าย รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวย้ำนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบดูแลอย่างเคร่งครัด ให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้การกีฬาแห่งประเทศไทยแจ้งความคืบหน้าในวาระสืบเนื่องในการประชุมด้วยทุกครั้ง สำหรับในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนต่าง ๆ โดยเฉพาะสมาคมกีฬาให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ทันต่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน ในส่วนของการใช้เงินสำรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้พิจารณาใช้เท่าที่จำเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เร่งรัดกำหนดและจัดทำหลักเกณฑ์การใช้เงินสำรอง และจัดสรรเงินอุดหนุนทางสมาคมกีฬาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ ให้คณะอนุกรรมการพัฒนากีฬาที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ สรรหาผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างแท้จริง กำหนดกรอบเวลาการทำงานเป็นระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว โดยต้องสามารถพัฒนานักกีฬาทั้งด้านกำลังกาย ด้านเทคนิค ด้านจิตวิทยา ให้บรรลุเป้าหมาย และสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนสนใจการกีฬาเพิ่มมากขึ้น ดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศมากที่สุด