กกต. ประกาศแจ้ง แก้ระเบียบฯ 'เลือกตั้งท้องถิ่น'

กกต. ประกาศแจ้ง แก้ระเบียบฯ 'เลือกตั้งท้องถิ่น'

กกต. ประกาศแจ้ง แก้ระเบียบฯ "เลือกตั้งท้องถิ่น" คำนวณผลต่างจำนวนราษฎรในการแบ่งเขตเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 13 วรรคสอง (ค) และบทเฉพาะกาล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป


สำหรับสาระสำคัญในการแก้ไขระเบียบดังกล่าว ให้ยกเลิกความในข้อ 13 วรรคสอง (ค) โดยใช้ข้อความดังนี้ “(ค) ทุกรูปแบบต้องมีจำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันโดยผลต่างของจำนวนราษฎรระหว่างเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละสิบของอัตราค่าเฉลี่ยราษฎรหนึ่งเขต ยกเว้นการแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นหรือมีข้อจำกัดต้องระบุเหตุผลโดยละเอียดไว้ด้วย เช่น ถูกจำกัดด้วยลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้น”

นอกจากนี้ให้เพิ่มเติมบทเฉพาะกาล “ข้อ 232 ในการเตรียมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นสำหรับการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับ การดำเนินการตามข้อ 13 วรรคสาม ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ในส่วนของผู้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ประกอบด้วยตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทละหนึ่งคน ดังนี้ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาลนคร ผู้แทนเทศบาลเมือง ผู้แทนเทศบาลตำบล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนถิ่นรูปแบบอื่น และในการประชุมของคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งมอบหมายตัวแทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งด้วย”

158036384558