ทส. ตั้งคณะทำงาน ผลักดันการจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์

ทส. ตั้งคณะทำงาน ผลักดันการจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์

เร่งกำหนดห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่า 400 รายการ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2563 วันนี้  โดยมีผู้แทนทั้งจากกรมที่เกี่ยวข้องอาทิ กรมควบคุมมลพิษ และผู้แทนจากหน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น
โดยที่ประชุมฯ มีมติแต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนากลไกการจัดการพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ คณะทำงานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก และคณะทำงานด้านการส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 
 
โดยกำหนดให้คณะทำงานฯ จัดการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินการที่ผ่านมาของหน่วยงานในการจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยขยะพลาสติกภายในประเทศและที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีการจัดการผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงานและประเมินผล ตาม Road Map การจัดการพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 และแผนปฏิบัติการฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศแบบบูรณาการ เช่น การลด เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (แคปซีล) พลาสติกไมโครบีดส์ พลาสติกผสมสารออกโซ่ การเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดบาง (ถุงก๊อบแก๊บ) 
นอกจากนี้ ยังได้รับทราบแนวทางการพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกภายในประเทศให้ได้มากที่สุด ผ่านเครือข่ายโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อการจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastic Thailand) 
ในส่วนของการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศและที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่ประชุมรับทราบการกำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 422 รายการ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร และการจัดให้มีระบบการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าอย่างเข้มงวด การตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้า 100%
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะประชุมอีกครั้ง ในเดือนมีนาคม