ครม.ห้ามโรงงานใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ แก้ปัญหาลักลอบนำเข้าเป็นวัตถุดิบ

ครม.ห้ามโรงงานใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์   แก้ปัญหาลักลอบนำเข้าเป็นวัตถุดิบ

ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงฯห้ามโรงงานใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมาเป็นวัตถุดิบที่มาใช้ในโรงงาน พร้อมให้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูป

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (28ม.ค.) มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดชนิดและแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน พ.ศ. .... เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและเศษอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในราชอาณาจักร และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

สำหรับสาระสำคัญของร่างฯประกาศฉบับนี้ คือ เป็นการห้ามมิให้โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ ไม่รวมเศษจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในโรงงาน ซึ่งได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าและแบตเตอรี่อื่นๆ สวิตช์ที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบในการทำงาน เศษแก้วจากหลอดรังสีแคโทดและแอกติเวเต็ดกลาสอื่นๆ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีสารพีซีบีหรือที่ปนเปื้อนด้วยแคดเมียม ปรอท ตะกั่วโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล ตามบัญชี 5.2 ลำดับที่ 2.18 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2556 รวมถึงที่ปนเปื้อนสารอันตรายตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

  158021553680

นอกจากนี้ครม.ยังมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ 

 โดยให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. เป็นการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562เป็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน