'นิพนธ์' แจงตอบ 2 กระทู้ส.ว.ปัญหาขยะล้นเกาะสมุย-ที่ดินรัฐ จ.กาฬสินธ์ุ

'นิพนธ์' แจงตอบ 2 กระทู้ส.ว.ปัญหาขยะล้นเกาะสมุย-ที่ดินรัฐ จ.กาฬสินธ์ุ

"นิพนธ์" แจงตอบ 2 กระทู้ส.ว.ปัญหาขยะล้นเกาะสมุย จ้าง บ.เอกชนรับเหมาแก้ปัญหา และกรณีปัญหาที่ดินของรัฐ จ.กาฬสินธ์ุ รอปรับปรุงกฎหมายก่อนบังคับใช้

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 ที่รัฐสภาเกียกกาย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ในฐานะได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ตอบกระทู้ถามของ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา (..) ถึงนโยบายการบริหารจัดการปัญหาขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 )

โดยพล.อ.เลิศรัตน์ ตั้งกระทู้ถามเรื่องนโยบายการบริหารจัดการปัญหาขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลัก ในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่พบปัญหาทั้งปริมาณนักท่องเที่ยวและประชากรจำนวนมากจนเกิดปัญหาการบริหารจัดการขยะ โดยมีขยะตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2558 ค้างประมาณ 200,000 ตัน และปี 2559 ถึงปัจจุบันประมาณ 100,000 ตัน ซึ่งที่ผ่านมา หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่พยายามใช้เทคโนโลยีการอัดขยะมูลฝอยให้เป็นก้อนหรือแท่ง และการห่อมัดมูลฝอย ลำเลียงขนย้ายจากสถานที่กำจัดมูลฝอย ไปกำจัดในสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะ ทั้งโดยวิธีฝังกลบบริเวณนอกเขตเทศบาลเกาะสมุย โดยให้เอกชนที่มีความพร้อมทั้งเงินทุน บุคลากร เครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งปี 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างกว่า 200,000 ตัน แต่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้งบประมาณตกไป ส่งผลกระทบต่อปัญหาการบริหารจัดการขยะตกค้างจนถึงปัจจุบัน

ขณะที่นายนิพนธ์ กล่าวชี้แจงว่า เทศบาลนครเกาะสมุยเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐบาลให้การสนับสนุน รวมถึงดูแลเรื่องการจัดการขยะและการจัดเก็บ ซึ่งท้องถิ่นพยายามจัดการขยะ โดยมีแนวคิดไม่อยากให้จัดการขยะภายในพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลเคยมอบประมาณไป 300 ล้านบาท เพื่อกำจัดขยะค้างเก่า แต่ด้วยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง จึงไม่สามารถดำเนินการใช้งบประมาณดังกล่าวได้ แต่ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้เกิดการจัดการแก้ไขปัญหาขยะล้นตามโรดแมพ เพราะเป็นวาระแห่งชาติตามแผนแม่บทปี 2559 ถึง 2564 โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ และปี 2563 ถึง 2564 โดยจะใช้งบประมาณของเทศบาลเกาะสมุย 150 ล้านบาท เพื่อกำจัดขยะที่ตกค้างราว 100,000 ตัน ด้วยการจ้างเหมาบริษัทเอกชนให้ดำเนินการ 

158012309482  

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะจากต้นทาง คือครัวเรือน เราต้องเริ่มอย่างเร่งด่วนตั้งแต่ตอนนี้ ซึ่งประชาชนและคนในชุมชนต้องปฏิบัติตามหลัก "3ช" คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และใช้ใหม่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่ท้องถิ่นต้องเป็นผู้จัดเก็บขยะทันทีหลังจากประชาชนคัดแยกแล้ว เพื่อส่งไปยังสถานที่กำจัดขยะที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ ซึ่งจะทำให้ปัญหาขยะใหม่ๆ ในพื้นที่เกาะสมุย มีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น และปัญหาจากหมักหมมก็จะคลี่คลาย ทำให้ปัญหาสภาพแวดล้อมดีขึ้น” นายนิพนธ์ กล่าว

ต่อมา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ในฐานะได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของน..ภัทรา วรามิตร สมาชิกวุฒิสภา (..) ถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในที่ดินของรัฐแปลง ดงน้ำจั้น” “ดงบ้านอ้น” "ดงเหล่าแขม" และดงปากน้ำที่ตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

โดยนายนิพนธ์ ชี้แจงว่ากรณีเรื่องการแก้ไขปัญหาในที่ดินดงน้ำจั้น” “ดงบ้านอ้น” ”ดงเหล่าแขม  ปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวนี้ ถึงไม่อยู่ในวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) แต่เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดที่ดินฯได้ติดตามเรื่อง โดยทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรอร่างพระราชบัญญัติ(...) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระทรวง ทบวง กรม แก้ไขให้เรียบร้อย

ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ในที่ดินของรัฐ ทั้งในกรณีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ (บัตรสีเขียว) และกรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ (บัตรสีชมพู) โดยพยายามให้สิทธิ์การประกันรายได้ทั้ง 2 กรณีทั้งประกันรายได้ชาวสวนยาง ปาล์ม ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการให้ทั้ง 2 กรณีได้รับการดูแลตามนโยบายของรัฐ โดยในกรณีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (บัตรสีชมพู) ต้องมียืนยันตรวจสอบว่าได้ทำประโยชน์จริงตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็จะได้รับสิทธิ์