ภาวะเงินตราต่างประเทศ (30 ก.ย.62)

ภาวะเงินตราต่างประเทศ (30 ก.ย.62)