แอดวานซ์ ยอมระงับข้อพิพาททีโอที จ่ายค่าอุปกรณ์ 2G ราว 680 ลบ.

แอดวานซ์ ยอมระงับข้อพิพาททีโอที จ่ายค่าอุปกรณ์ 2G ราว 680 ลบ.

"แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส" ทำสัญญาระงับข้อพิพาท กับ TOT ยอมชำระค่าอุปกรณ์ 2G ให้ 680 ลบ.บันทึกในงบปี 58-59 แล้ว พร้อมซื้ออุปกรณ์จาก TOT อีก 250 ลบ.นำมาใช้ในระบบ 3G-4G

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทขอแจ้งการเข้าทำสัญญาระงับข้อพิพาทและซื้อขายอุปกรณ์โทรคมนาคมในระบบ 2G ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) บริษัทย่อย กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ทีโอที) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

  โดย 1. ทีโอทีและ AWN ตกลงระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับอุปกรณ์โทรคมนาคมในระบบ 2G ซึ่ง ทีโอทีเรียกร้องให้ AWN ชำระค่า
ใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 ในคดีหมายเลขดำที่ พ.456/2560 เป็นอันยุติลง ซึ่งทีโอทีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เกี่ยวกับข้อพิพาทนี้อีก

   ทั้งนี้ AWN ตกลงชำระเงินให้แก่ทีโอทีตามที่เรียกร้องรวมดอกเบี้ยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 680 ล้านบาท โดยบริษัทได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายจากยอดดังกล่าวไว้ในงบการเงินตั้ง แต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 เป็นจำนวน 559 ล้านบาท

ขณะที่2. AWN ตกลงซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมในระบบ JG จากทีโอทีเพื่อนำอุปกรณ์บางส่วนมาใช้งานในระบบโครงข่ายโทรคมนาคมที่สามารถใช้ร่วมกับโครงข่าย 3G และ 4G ได้ รวมทั้งชำระค่าใช้อุปกรณ์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2562 เป็นมูลค่ารวมประมาณ 250 ล้านบาท

   ทั้งนี้รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการเมื่อนับรวมรายการได้มาที่เกิดขึ้นใน 6 เดือน เท่ากับร้อยละ 0.09 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และรายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยก่อนหน้านี้ AWN ได้เช่าใช้อุปกรณ์ในระบบ 2G ทั้ง หมดจากทีโอที โดยชำระค่าเช่าในอัตราเดือนละ 167 ล้านบาทมาตั้ง แต่เดือนกรกฎาคม 2559 การซื้ออุปกรณ์ข้างต้นเป็นผลให้ AWN ยุติการเช่าใช้อุปกรณ์จากทีโอทีตั้ง แต่เดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป

   นอกจากนี้การเข้าทำสัญญาระงับข้อพิพาทและซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้อุปกรณ์ในระบบ 2G ส่วนใหญ่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้ง กสทช.ได้มีนโยบายกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมยุติการให้บริการ 2G ในอนาคตอันใกล้ เป็นเหตุให้ AWN ไม่มีความจำเป็นในการใช้งานอุปกรณ์ส่วนใหญ่ ในระบบ 2G อีก