'ประวิตร' กำชับใช้งบฯ ด้านการกีฬา อย่างคุ้มค่า โปร่งใส

'ประวิตร' กำชับใช้งบฯ ด้านการกีฬา อย่างคุ้มค่า โปร่งใส

"ประวิตร" กำชับ กก.กองทุนกีฬาฯ ใช้งบฯ ด้านการกีฬา อย่างคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดผลเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.62 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2559 - 2563) และแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2565 รวมทั้งเห็นชอบแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2567 ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อมุ่งให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเน้นย้ำ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบดูแลอย่างเคร่งครัด ให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบ เพื่อการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนของรัฐบาล พร้อมกำชับให้ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินแผนงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งให้มีการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยพิจารณาการใช้งบประมาณด้านการกีฬา ให้คุ้มค่า เป็นไปตามแผนงานนโยบายการกีฬาแห่งประเทศไทย และวางแผนบูรณาการให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำกับ ควบคุม ดูแล โครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามกรอบเวลา เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมมากที่สุด