“บิ๊กป้อม"สั่งทส.เร่งงานตามเป้า ยศ. ปกป้องฟื้นฟูป่า ลดความเหลื่อมล้ำที่ดินทำกิน

“บิ๊กป้อม"สั่งทส.เร่งงานตามเป้า ยศ. ปกป้องฟื้นฟูป่า ลดความเหลื่อมล้ำที่ดินทำกิน

พร้อมเร่งงานด่วน 4 ด้าน เพิ่มพื้นที่สีเขียว แก้ปัญหาน้ำ ขยะ และการสร้างจิตสำนึกของประชาชน

โดยรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของรัฐบาลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพลเอกประวิตร  กล่าวว่า ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้กำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

และนโยบายหลัก 12 ด้าน ด้านที่ 10 ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบการดำเนินงานด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 ข้อ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ ดังนี้ 

 1.ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อย่างจริงจัง

2.ปรับปรุงระบบที่ดินทำกิน และลดความ เหลื่อมล้ำ ในการถือครองที่ดิน

3.ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน และทะเล

4.สร้างความมั่นคง ของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการพัฒนาประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน

5.แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6.พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 7.พัฒนากลไก แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.แก้ไขปัญหาการจัดการขยะ และของเสียอย่างเป็นระบบ 

พลเอกประวิตร ยังได้เน้นย้ำถึงเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งคลอบคลุมทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้ทส.ดำเนินการตามแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ทส.เร่งแก้ไขปัญหาขยะ ขับเคลื่อนการลดพลาสติก และงดใช้โฟมอย่างจริงจัง ห้ามการนำเข้าขยะพลาสติก หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศ และด้านการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 พลเอกประวิตรได้กล่าวชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกคน ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติสืบไป

สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา ทส.ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการและปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อาทิ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกจากนายทุน จำนวนกว่า 8 แสนไร่ จัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนภายใต้โครงการ คทช. กว่า 7 แสน 2 หมื่นไร่ ประชาชนมีที่ดินทำกินกว่า 8 หมื่น 4 พันราย จัดตั้งป่าชุมชน ป่าในเมือง 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ได้พัฒนาระบบกระจายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร มีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 9 แสน 4 หมื่นครัวเรือน และด้านสิ่งแวดล้อม ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยจัดทำ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จัดทำแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ สามารถกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้กว่า 10 ล้านตัน