ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน-ค่าพาหนะทนายความอาสา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน-ค่าพาหนะทนายความอาสา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน และค่าพาหนะสำหรับทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโส ในการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าพาหนะสำหรับทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโสในการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนพ.ศ.2562

โดยที่สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดำเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้และเพื่อให้การด เนินการทางกฎหมายตามภารกิจ อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องให้ทนายความอาสาหรือทนายความอาสาอาวุโสเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและค่าพาหนะสำหรับทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโสในการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 วรรคหนึ่ง (3) วรรคสาม และมาตรา 7 วรรคสองประกอบมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 อัยการสูงสุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอัยการ จึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม