เขตสุขภาพที่ 8 เตรียมความพร้อมรับนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์

เขตสุขภาพที่ 8 เตรียมความพร้อมรับนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์

กรมการแพทย์ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 8 จัดอบรมบุคลากรสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมรับนโยบายการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์สมิต ประสันนาการ ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 8 และนายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี แถลงข่าวการจัดอบรมการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งเปิดการอบรมการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยทีมวิทยากรมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ และถ่ายทอดด้วยระบบTeleconference ไปยังเขต 2, 7, 10 , 11 และเขต 12 เตรียมความพร้อมรับนโยบายการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายเร่งรัดให้นาสารสกัดกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อการรักษา ควบคุมอาการของโรค/ ภาวะของโรคที่การรักษาด้วยวิธีมาตรฐานยังไม่ได้ผล ซึ่งการใช้กัญชาทางการแพทย์มีความก้าวหน้าและเป็นพลวัตอย่างยิ่ง และอาจก่อให้เกิดความสับสนในหมู่บุคลากรสาธารณสุขได้ ปัจจุบัน พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 มีสาระสาคัญ คือ กัญชายังคงจัดเป็นยาเสพติดประเภท 5 แต่คลายล็อกให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้ ดังนั้น เพื่อให้การใช้สารสกัดจากกัญชาทางแพทย์เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ป่วย เป็นไปตามหลักการของกรมการแพทย์ 3 ประการ ได้แก่ ปลอดภัยต่อผู้ป่วย (do no harm) เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย (patient benefit) และ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง (no hidden agenda)

กรมการแพทย์จึงได้ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 8 จัดประชุมที่จังหวัดอุดรธานีและถ่ายทอดด้วยระบบTeleconference ไปยังเขต 2, 7, 10 , 11 และเขต 12 สรุปสามารถจัดประชุมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 1350 คน อีกทั้งจะมีการอบรมในภาคกลาง วันที่ 2-3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามากาเด้นท์ กทม. โดยมีเขตที่เข้าร่วม คือ เขต 1, 4, 5 และ เขต 6 โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการเข้าอบรมในห้องประชุม ได้แก่ เซ็นชื่อเข้าฟังช่วงเช้า-บ่ายทั้งสองวัน และทา post test ผ่าน 60%

ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย แพทย์และเภสัชกร ทันตแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ จากโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ของเขตสุขภาพที่ 8 ,2 , 7, 10 , 11 และเขต 12 จานวน 1,350 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้หลังการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากกรมการแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการเป็นผู้สั่งใช้–จ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ต่อไป

ทั้งนี้ วิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ โดยจัดการอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับ คือ การใช้สารสกัดกัญชาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการใช้เสริมการรักษามาตรฐานที่ได้รับในปัจจุบันเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้การดูแลของบุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง