เปิดวาระครม. คลังชงภาษีสิ่งแวดล้อม

เปิดวาระครม. คลังชงภาษีสิ่งแวดล้อม

เผยวาระครม.วันนี้ คลังเสนอมาตรการภาษี ขณะที่คมนาคมเสนอก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จ.บึงกาฬรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีวาระสำคัญ ได้แก่ กระทรวงการคลัง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร สำหรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ, มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และขอขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอี

ด้านกระทรวงคมนาคม เสนอขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ-บอลิคำไซ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เสนอขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอขออนุมัติแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก และ แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอรายงานผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการ หรือ แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีการกำหนดเขตพื้นที่ในการทำกิน การอยู่อาศัยและการดำเนินวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะหรี่ยง และ ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติ