'นิด้าโพล' เผย ปชช.มองปี 61 มีความสุขเท่าเดิม

'นิด้าโพล' เผย ปชช.มองปี 61 มีความสุขเท่าเดิม

"นิด้าโพล" เผย ปชช.มองปี 61 มีความสุขเท่าเดิมเมื่อเทียบปีก่อน ขณะด้านเศรษฐกิจ-การเมืองแย่ลง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “คุณภาพชีวิตของคนไทยในรอบปีที่ผ่านมาและการคาดการณ์ในปี 2562” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19-20 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษา และอาชีพ รวม 1,254 หน่วยตัวอย่าง พบว่า คุณภาพชีวิต ด้านระดับความสุขดีขึ้น ร้อยละ 30.31 ขณะที่ ร้อยละ 52.23 เท่าเดิม และ ร้อยละ 17.46 มองว่าแย่ลง ส่วนด้าน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 21.05 ดีขึ้น ร้อยละ 52.55 เท่าเดิม และ ร้อยละ 26.24 แย่ลง

ด้านเศรษฐกิจภาพรวม ร้อยละ 59.81 ระบุแย่ลง มีเพียง ร้อยละ 12.04 บอกดีขึ้น และส่วนใหญ่ ร้อยละ 27.99 ระบุ เหมือนเดิม ส่วนด้านการเมือง ร้อยละ 41.79 ระบแย่ลง , ร้อยละ 37.64 เหมือนเดิม และ ร้อยละ 16.59 ที่บอกว่าดีขึ้น

ขณะการคาดการณ์ของประชาชนต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆในปี 2562 จะดีขึ้น ร้อยละ 61.96 ระบุว่า ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เช่น สัญญาณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน การคมนาคม ฯลฯ, ร้อยละ 61.57 ด้านระดับความสุข, ร้อยละ 59.41 ด้านการบริการและการได้รับสวัสดิการของรัฐด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ร้อยละ 57.18 ด้านเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ และ ร้อยละ 53.11 ด้านปัญหาทางการเมืองอันดับ

7igfkbdhfkbbc7a9bakda