นายกฯอวยพรปีใหม่คนไทย

นายกฯอวยพรปีใหม่คนไทย

"นายกฯ" ขอปชช.น้อมนำพรปีใหม่ ในหลวง รัชกาลที่10 – สมเด็จพระเทพฯ ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน พร้อมอวยพรปีใหม่คนไทยขอให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง เดินทางปลอดภัย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางสถานีโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า เนื่องในกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่กำลังจะมาถึงนี้ ขออัญเชิญข้อความพระราชทานพร ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในบัตรอวยพรปีใหม่ ความว่า "สวัสดี สุขสันต์สู่ปีใหม่ ด้วยการบำรุงรักษาสุขภาพอนามัย ด้วยร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่สดใสเข้มแข็ง ด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในแบบต่างๆ" ที่สะท้อนว่าพระองค์ท่าน ทรงให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว ความเอาใจใส่ต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และหวังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ด้วยการออกกำลังกาย

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ เป็นภาพฝีพระหัตถ์ "ปีกุน หมูอยู่ยั่งยืน" พร้อมข้อความพรปีใหม่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย สรุปใจความได้ว่า "ให้คนไทยใช้ปัญญา ในการพิเคราะห์สิ่งต่างๆ" ซึ่งขออัญเชิญ พรอันประเสริฐ ของทั้ง 2 พระองค์ มาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สำหรับประชาชนชาวไทย ทุกๆ คน โดยขอให้น้อมนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบ ความสุข สำหรับตนเองและครอบครัว รวมทั้ง ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจน้อย ใหญ่ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า สำหรับสังคมและบ้านเมือง

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อีกไม่กี่วันข้างหน้า ประเทศไทย ก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียน อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ไปจนครบหนึ่งขวบปีเต็ม ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62 นับเป็นโอกาสของประเทศที่จะเกิดขึ้น เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ในทุกๆ 10 ปี ประชาชนชาวไทย ควรใช้โอกาสนี้ ในการช่วยกันผนึกพลัง ขับเคลื่อนให้ประชาคมอาเซียน มีความเติบโตก้าวหน้า มีนวัตกรรม สร้างอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว มีความเชื่อมโยง ทั้งในและนอกภูมิภาค เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องเครือข่าย เมืองอัจฉริยะ อาเซียน เพื่อจะสร้างความต่อเนื่องและให้เกิดผลอย่างยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยจะมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาค พยายามแก้ไขข้ออุปสรรคที่ทำให้ความร่วมมือต่าง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้า ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปในอนาคต เพื่อให้เกิดการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการทำหน้าที่ประธานอาเซียน ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกว่า 180 การประชุม ทั้งในกรุงเทพ ฯ เมืองหลัก และเมืองรองทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นอย่างดี สร้างประโยชน์ จากความร่วมมือด้านต่างๆ ให้ประชาชน จึงอยากขอให้คนไทยทุกคนเตรียมตัวเปิดบ้าน เป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุม จากทั่วโลก เพื่อให้การประชุมต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน จนอยากจะหวนกลับมาเยือนอีก ซึ่งรัฐบาลมีแผนประกาศให้ปี 2562 เป็น

"ปีวัฒนธรรมอาเซียน" เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทย เชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียน ด้วยมิติทางวัฒนธรรม เพราะพลังทางวัฒนธรรม แม้จะเป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ แต่สามารถรับรู้ได้ถึงพลานุภาพ อันยิ่งใหญ่ เป็นตัวชี้วัดความเข้มแข็งของคนในชาติ และรู้สึกเป็นเกียรติที่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561

โดยขอแสดงความยินดี ขอให้ทุกคนได้ยกย่อง เป็นต้นแบบแห่งความดีงาม และความเป็นไทย สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้พระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มี "จิตสาธารณะ" มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ชาวไทยทั้งประเทศ จะได้เฉลิมฉลองศกใหม่ กับครอบครัว และญาติมิตรตามวิถีไทย ที่งดงาม และครรลองของบ้านเมืองที่เหมาะสม ขอให้ผู้ที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว ขอให้เดินทางไป และกลับ โดยสวัสดิภาพ มีสติ ไม่ประมาท ไม่ดื่มสุรา และคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นที่ตั้ง สำหรับชาวกรุงเทพ ที่ไม่ได้ไปไหนไกล นอกจากจะมีการจัดกิจกรรม Count down แล้วยังมีงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่าซึ่งมีกิจกรรมการกุศล มากมายเหมาะสำหรับการใช้เวลาร่วมกันของ “ทุกคน” ในครอบครัว ขอแนะนำให้ลองไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และพหุวัฒนธรรม อีกการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ชมวิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา เลือกซื้ออาหารและ ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่หลากหลาย "ของดีเมืองนนท์" นอกจากสวน "ทุเรียนนนท์" ที่มีชื่อเสียงแล้ว ก็ยังมีโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่มีเสน่ห์ จากภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถแปลงเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน

ทั้งนี้ นายกฯทิ้งท้ายว่า ขอให้ทุกคนมีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง มีสวัสดิภาพ ในการเดินทางไป-กลับ และทุกครอบครัวมีความสุข