โปรดเกล้าฯถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 'ร.ท.ทวี' ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

โปรดเกล้าฯถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 'ร.ท.ทวี' ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

พระราชโองการให้ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ "ร.ท.ทวี มะลิทอง" ผิดวินัยประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ราชกิจจานุเบกษา (๒๗ ธ.ค.) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหารเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์


มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาต ให้ถอดร้อยโท ทวี มะลิทอง นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลาที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้ร้อยโท ทวี มะลิทอง เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี