โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชฯ 'ผาสุข เกษรรัตน์' อดีตขรก.รัฐสภา

โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชฯ 'ผาสุข เกษรรัตน์' อดีตขรก.รัฐสภา

พระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชฯ "ผาสุข เกษรรัตน์" อดีตขรก.รัฐสภา

ราชกิจจานุเบกษา (๒๗ ธ.ค.) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่ง นางสาวผาสุข เกษรรัตน์ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สังกัดสํานักกรรมาธิการ ๒ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับพระราชทาน เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ นางสาวผาสุข เกษรรัตน์ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี