ประธานกกต.สรุปเลือกส.ว. ราบรื่นโปร่งใสที่สุด

ประธานกกต.สรุปเลือกส.ว. ราบรื่นโปร่งใสที่สุด

"อิทธิพร" ประธาน กกต. สรุปภาพรวมเลือก ส.ว. ราบรื่นโปร่งใสที่สุด พบผู้สมัครไม่มารายงานตัว 71 ราย ผลการลงคะแนนมีทั้งชนะขาด-ต้องจับสลาก มั่นใจส่ง 200 ชื่อให้ คสช. ทันตามกำหนด

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงสรุปภาพรวมการเลือก ส.ว. ระดับประเทศ ว่า ในภาพรวมถือว่าการเลือก ส.ว. ระดับประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้สมัคร ส.ว. ที่ผ่านเข้าสู่การเลือกระดับประเทศจำนวน 2,746 คน แบ่งเป็นสมัครด้วยตนเอง 2,294 คน องค์กรแนะนำรายชื่อ 452 คน

โดยในวันนี้มารายงานตัว 2,675 คน ไม่มารายงานตัว 71 คน ส่วนการลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปตามที่ กกต. ได้วางแผนงานไว้ และดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่ได้คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ มีประเด็นการร้องเรียนเกิดขึ้นในกลุ่มที่ 4 หรือกลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง ซึ่งกรรมการประจำหน่วยได้จดคำร้องเรียนเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในขั้นตอนต่อไปแล้ว

นายอิทธิพร กล่าวอีกว่า ในการเลือก ส.ว. มีหลายกลุ่มได้รับเลือกโดยไม่ต้องจับสลาก และบางกลุ่มต้องตัดสินด้วยการวิธีจับสลาก ทำให้ได้ 200 รายชื่อ จาก 10 กลุ่ม จาก 2 ประเภทการสมัคร หลังจากนี้ กกต. จะนำส่งรายชื่อให้ คสช. คัดเลือกเหลือผู้ทำหน้าที่เป็น ส.ว. 50 รายชื่อ และขึ้นบัญชีสำรอง 50 รายชื่อ โดยกฎหมาย มาตรา 96 วรรค 2 พ.ร.ป.การได้มาซึ่ง ส.ว. กำหนดให้ กกต. รอไว้ 5 วัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อครบกำหนด กกต. จะส่งรายชื่อผู้ได้รับเลือกทั้ง 200 ราย เรียงเป็นลำดับตามผลคะแนนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามรายกลุ่มและตามวิธีสมัคร

เมื่อถามถึงกรณีร้องคัดค้านผลการเลือก ส.ว. นายอิทธิพร กล่าวว่า ตามกฎหมายเปิดให้ร้องได้ภายใน 3 วัน ส่วนกรณีร้องในสถานที่เลือก เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ผู้ร้องไปแจ้งต่อกรรมการประจำหน่วยเพื่อบันทึกคำร้อง ให้ถ้อยคำ พร้อมให้พยาน 2 ราย ลงชื่อ เพื่อสำนักงานฯ จะนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ กกต. ต่อไป ส่วนกรณีผู้สมัครบางรายไม่พอใจเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร หรือ ส.ว. 18 ที่จัดทำเป็นสำเนาถ่ายเอกสารมาเย็บเล่ม ทำให้ภาพถ่ายใบหน้าผู้สมัครไม่ชัด จนเป็นสาเหตุทำให้ไม่ได้รับเลือก นายอิทธิพร กล่าวว่า ในชั้นนี้เร็วเกินไปที่จะบอกว่าเป็นความผิดของใคร ข้อเท็จจริงยังมาไม่ถึงตน ต้องไปดูก่อนว่าใครทำให้รูปเป็นอย่างนั้น หากผู้สมัครเห็นว่าทำให้เกิดตวามไม่เป็นธรรม สามารถใช้ช่องทางที่กฎหมายกำหนดดำเนินการได้