ปีใหม่! ชาวเชียงใหม่28%อยากได้สวัสดิการรัฐ แต่22%อยากได้รบ.ปชต.

ปีใหม่! ชาวเชียงใหม่28%อยากได้สวัสดิการรัฐ แต่22%อยากได้รบ.ปชต.

"แม่โจ้โพลล์" เผยผลสำรวจชาวเชียงใหม่ช่วงปีใหม่ เผยกว่า28%อยากได้สวัสดิการรัฐ-เงินช่วยเหลือ แต่22%อยากเลือกตั้งได้รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตย

ว่าที่ร้อยตรี รศ.ดร.สุรชัย กังวล รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร หรือแม่โจ้โพลล์ ได้สํารวจความคิดเห็นของคนเชียงใหม่ จํานวน 905 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2561 ในหัวข้อ “ของขวัญปี ใหม่ 2562 ของชาวเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามชาวเชียงใหม่เกี่ยวกับการใช้จ่าย กิจกรรม และของขวัญที่อยากได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับจํานวนเงินที่คิดว่าจะใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2562 พบว่า ส่วนใหญ่ คิดว่าร้อยละ 36.37 จะใช้จ่ายไม่เกิน 5,000 บาท รองลงมาร้อยละ 31.04 ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 15.52 ระหว่าง 10,001 -15,000 บาท และร้อยละ 17.07 มากกว่า 15,000 บาท

เมื่อเปรียบเทียบ จํานวนเงินที่คิดว่าจะใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2562 กับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ผ่านมา ( ปี 2561) พบว่าร้อยละ 43.65 คิดว่าจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจาก สินค้าต่างๆ มีราคาสูงขึ้ น จึงต้องเตรียมเงินสําหรับใช้จ่ายมากขึ้น ร้อยละ 34.86 คิดว่าจะใช้ จ่ายลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี จึงต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 21.49 คิดว่าจะใช้จ่ายเท่าเดิม เนื่องจากมีการวางแผนการใช้จ่ายไว้ล่วงหน้า

เมื่อสอบถามถึงกิจกรรมที่คิดว่าจะทําในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2562 พบว่าส่วนใหญ่คิดว่าจะฉลอง (ปาร์ตี้) กับเพื่อน ครอบครัว หรือญาติพี่น้อง ร้อยละ 73.15 รองลงมาได้แก่ สวดมนต์ข้ามคืน หรือการทําบุญต่างๆ ร้อยละ 45.08 รับประทานอาหารตามร้านอาหารทั่วไป ร้อยละ 42.43 , ท่องเที่ยว ร้อยละ 40.22 และซื้อของในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ร้อยละ 14.70

โดยเมื่อสอบถามถึงสิ่งที่คิดว่าจะซื้อเป็นของขวัญปี ใหม่ 2562 พบว่าอันดับแรก คือ กระเช้าของขวัญสําเร็จรูป ร้อยละ 48.07 รองลงมาได้แก่ เครื่องใช้ภายในบ้าน ร้อยละ 37.79 อาหารหรือเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพ ร้อยละ 36.13 สินค้าเกษตรทั่วไป เช่น ผลไม้ ร้อยละ 32.49 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ร้อยละ 29.95 และสินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ผลไม้ปลอด สารเคมี ร้อยละ 17.57 ตามลําดับ

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงสิ่งที่อยากได้เป็ นของขวัญปี ใหม่ 2562 มากที่สุดจากรัฐบาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยากได้สวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน ร้อยละ 28.46 รองลงมา อยากให้มีการเลือกตั้งและรัฐบาลที่มาจากการ เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ 22.58 อยากได้เศรษฐกิจที่ดีขึ้น ร้อยละ 17.46 อยากให้มีการเพิ่มค่าแรง ร้อยละ 8.35 , อยากให้ลดการเก็บภาษีต่างๆ ลง ร้อยละ 6.07 ,อยากให้ค่าครองชีพลดลง ร้อยละ 5.69 ,อยากได้การบริหาร ประเทศที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ร้อยละ 4.55 ,อยากให้มีการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 4.36 และอยากให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมและให้รัฐบาลเห็นความสําคัญของประชาชน ร้อยละ 2.48 ตามลําดับ

ซึ่งจะเห็นได้ว่าชาวเชียงใหม่ส่วนใหญ่คาดว่าการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปี ใหม่ที่กําลังจะมาถึงนี้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันกับปี ที่ผ่านมา แต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลแล้วกลับพบว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากราคาสินค้าที่มี ราคาสูงขึ้น ซึ่งหากต้องการที่จะซื้อสินค้าในจํานวนที่เท่าเดิมกับปี ที่ผ่านมาก็จําเป็นต้องใช้เงินในจํานวนที่มากขึ้น สะท้อนถึง สภาพเศรษฐกิจ และค่าครองชีพที่สูงมากขึ้ นในทุกๆ ปี ทําให้กิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวเชียงใหม่ที่กําลังจะมาถึงนี้ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะการใช้จ่ายอย่างประหยัดและระมัดระวัง อาทิ เลือกที่จะท่องเที่ยวภายในประเทศ ซื้อของขวัญที่ ผลิตภายในประเทศ เป็นต้น ส่วนของขวัญปี ใหม่ที่ชาวเชียงใหม่ต้องการมากที่สุดจากรัฐบาล คือ สวัสดิการด้านต่างๆ และ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้เข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ นั่นเอง