ก.ล.ต.ประกาศรับสมัครรองเลขาธิการ 1 ตำแหน่ง

 ก.ล.ต.ประกาศรับสมัครรองเลขาธิการ 1 ตำแหน่ง

ก.ล.ต. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นรองเลขาธิการ ก.ล.ต. ดูแลสายงานระดมทุน ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 18 ม.ค.62

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.ล.ต. รับผิดชอบในสายงานระดมทุน จำนวน 1 อัตรา ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด โดย ก.ล.ต. จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุนและประสบการณ์อื่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงคุณลักษณะด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนพฤติกรรมที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่ดี โดยเป็นการเปิดรับสมัครจากบุคคลทั่วไป และพนักงาน ก.ล.ต. ด้วย

ผู้สนใจสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.sec.or.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนดด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นสมัครแทนได้ โดยปิดผนึกถึงผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 3 – 18 มกราคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2033-9690 0-2033-9990 และ 0-2263-6545