สนช.เลื่อนพิจารณา3ร่างกม.ท้องถิ่น คาดถกปลายเดือนม.ค.62

สนช.เลื่อนพิจารณา3ร่างกม.ท้องถิ่น คาดถกปลายเดือนม.ค.62

เหตุยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบรายละเอียด เชื่อกม.ผ่านและใช้เลือกตั้งท้องถิ่นได้ หลังเลือกตั้ง ส.ส.

นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) กล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุม สนช. มีมติให้เลื่อนการพิจารณา กลุ่มร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยท้องถิ่น จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..) พ.ศ...., ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่...) และ ร่างพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ..... ซึ่ง กมธ.ฯ พิจารณาแล้วเสร็จ ในวาระสอและวาระสาม หลังจากที่บรรจุในวาระการประชุม ของวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา ว่า ร่างพ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ ยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบรายละเอียดตามขั้นตอนก่อนที่จะนำร่างกฎหมายบรรจุในระเบียบวาระ คือ การตรวจสอบคำถูกคำผิด, เนื้อหาของร่างกฎหมายตรงกับหลักการตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอหรือไม่ และ เนื้อหาของร่างกฎหมายมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับกฎหมายฉบับอื่นหรือไม่ จึงต้องนำกลับไปเข้ากระบวนการให้ถูก และจะนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของ ที่ประชุม สนช. วันที่ 24 มกราคม 2561

นายสมชาย กล่าวด้วยว่าสำหรับกลุ่มร่างกฎหมายท้องถิ่นอีก 3 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่...) , ร่างพร.บ.เทศบาล (ฉบับที่....) และ ร่างพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่....) ทางกมธ. ฯ ขอขยายเวลาการพิจารณาออกไป จนถึงวันที่ 1 มกราคม เบื้องต้นคาดว่าร่างพ.ร.บ.สภาตำบลฯ จะแล้วเสร็จก่อนและส่งให้บรรจุในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาวาระสองและวาระสาม ช่วงปลายเดือนมกราคม 2562

"ผมคาดว่าการพิจารณาร่างกฎหมายท้องถิ่นจะแล้วเสร็จได้ และมีผลบังคับใช้หลังจากที่การเลือกตั้ง ส.ส.แล้วเสร็จช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการ" นายสมชาย กล่าว