' จีพีเอสซี' คาด 'โกลว์'ขายกิจการ 'เอสพีพี 1'เสร็จ ต้นปี 62

' จีพีเอสซี' คาด 'โกลว์'ขายกิจการ 'เอสพีพี 1'เสร็จ ต้นปี 62

'โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่' คาด'โกลว์ พลังงาน ' ขายกิจการ' โกลว์ เอสพีพี 1' เสร็จต้นปี 2562 เพื่อเป็นตามเงื่อนไขของกกพ.หลังจากนั้นจะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ 'โกลว์ พลังงาน' ต่อไป

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)หรือ GPSC เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( กกพ.) แถลงข่าวเมื่อวานนี้ (26 ธ.ค.) ว่าคณะกรรมการ กกพ. มีมติเห็นชอบในหลักการให้บริษัทฯ รวมกิจการกับ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มาหชน)หรือ GLOW นั้น บริษัทฯได้ยื่นคำขออนุญาตรวมกิจการกับ GLOW ฉบับใหม่ต่อ กกพ. เพื่อเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ GLOW ทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวนทั้งสิ้น 1,010.97 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.11ของหุ้นทั้งหมดของ GLOW เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯได้มีการปรับโครงสร้างธุรกรรมเพื่อความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาลดการแข่งขันในพื้นที่บริเวณมาบตาพุด
ทั้งนี้บริษัทฯได้รับทราบมติเห็นชอบในหลักการของ กกพ. จากข้อแถลงข่าวของ กกพ. ที่กำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนให้ GLOW ต้องขายกิจการของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (SPP1) ให้แล้วเสร็จก่อนหรือเวลาเดียวกับที่บริษัทฯ รวมกิจการกับ GLOW และอยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากกกพ. โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับหลังการรวมกิจการตามที่ กกพ. กำหนดในข้อแถลงข่าว และพร้อมที่จะสนับสนุนให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมในธุรกิจพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในการให้บริการพลังงานแก่ลูกค้า
สำหรับในวันเดียวกันนี้ บริษัท ฯและ Engie Global Developments B.V. ได้เข้าทำสัญญาแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้นฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยได้ระบุเรื่องการขายกิจการของ SPP1 เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนเพิ่มเติมของสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อให้การซื้อขายหุ้น GLOW เป็นไปตามมติอนุมัติของ กกพ. ที่บริษัทจะได้รับอย่างเป็นทางการ คือ บริษัทจะซื้อหุ้นที่ซื้อขายและดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ GLOW ก็ต่อเมื่อการขายกิจการของ SPP1 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุ้นยังไม่สำเร็จครบถ้วนในเวลานี้
ดังนั้น บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างการดำเนินการร่วมกันในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากการเพิ่มเติมเงื่อนไขบังคับก่อน หากมีการปรับเปลี่ยนราคาในการทำคำเสนอซื้อหุ้น GLOW บริษัทฯจะแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ในเร็ววันนี้ และการขายกิจการของ SPP1 น่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในช่วงต้นปี 2562