ครม.ไฟเขียวขยายโครการ SME อบรมความรู้เรื่องป้องกันความเสี่ยงอีก 1 ปี

ครม.ไฟเขียวขยายโครการ SME อบรมความรู้เรื่องป้องกันความเสี่ยงอีก 1 ปี

ครม.ไฟเขียวขยายโครการเอสเอ็มอีอบรมความรู้เรื่องป้องกันความเสี่ยงต่อไปอีก 1 ปี พร้อมขยายวงเงินคูปองต่อรายจาก 3 หมื่นบาทเป็น 5 หมื่นบาท คาดผู้เข้าร่วมโครงการ 5 พันราย

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบต่ออายุมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับเอสเอ็มอีในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเพิ่มแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น เนื่องจากในปีที่ผ่านมาในระยะแรกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวนน้อย ดังนั้นจึงได้ปรับเงื่อนไขใหม่ ด้วยการเพิ่มวงเงินการออกคูปองให้กับผู้ประกอบการเพื่อซื้อขายเงินตราต่างประเทศจากเดิมรายละ 30,000 บาท เพิ่มเป็น 50,000 บาท ทั้งนี้ให้ใช้งบประมาณจากวงเงินที่ได้รับอนมุติในปีก่อน 500 ล้านบาท มาเพื่อดำเนินการโดยคาดว่าจะมีเอสเอ็มอีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 5,000 ราย

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการต้องเป้นผู้ประกอบการส่งออก/นำเข้าที่มียอดขายไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี และเป็นสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำหรับผู้เข้าอบรมจะต้องเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจของธุรกิจเท่านั้น โดยผู้ประกอบการทุกรายสามารถเข้าอบรมได้ แต่ผู้ที่จะได้รับวงเงินต้องเข้าเงื่อนไขการได้วงเงิน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการระยะแรกสามาถรมีสิทธิ์ใช้วงเงินได้ แต่ต้องเข้ารับอบรมและทำแบบประเมินใหม่ด้วย

ขณะที่การออกคูปอง จะออกโดยสสว. ภายใต้วงเงินรายละ 50,000 บาท โดยคูปองดังกล่าวไม่สามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือ แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถใช้คูปองได้กับธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการ และใช้ได้จนกว่าจะครบวงเงินหรือหมดอายุ