นายกฯ มอบคำขวัญวันครู ปี 2562

นายกฯ มอบคำขวัญวันครู ปี 2562

นายกฯ ได้ให้คําขวัญวันครูที่ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้คําขวัญวันครูที่ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ซึ่งในปี 2562 นี้ วันครูแห่งชาติ นายกฯ ได้ให้คำขวัญไว้ว่า

"ครูดี ศิษย์ดีมีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี"

นายกฯ มอบคำขวัญวันครูประจำปี 2562

 

สำหรับวันครูของประเทศไทย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครูแห่งประเทศไทย โดยตรงกับวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา

โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู

การจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ ในส่วนกลางใช้สถานที่ราชการเป็นที่จัดงานวันครูนี้ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำคัญคือ หนังสือประวัติครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างเป็นถาวรวัตถุ