สธ. มอบ 4 นโยบายปี 62 สร้างความเชื่อมั่นการให้บริการ

สธ. มอบ 4 นโยบายปี 62 สร้างความเชื่อมั่นการให้บริการ

สธ. มอบ 4 นโยบายปี 62 สร้างความเชื่อมั่นการให้บริการ

วันนี้ (24 ธันวาคม 2561) ที่ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมอบนโยบายในการดำเนินงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง จำนวน  250 คน

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 นี้ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 4 ด้าน คือ (1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม เน้นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อหน่วยงานและสาธารณะ ตามพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 อาทิ ลดใช้ถุงพลาสติก (2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยปรับปรุงการให้บริการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะรอคอย เป็นมิตรกับผู้รับบริการและประชาชน  (3) นโยบายด้านองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับทิศทางพัฒนาประเทศ ยุค 4.0 และ (4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน เน้นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพตนเอง เนื่องจากข้อมูลการสำรวจความสุขของเจ้าหน้าที่ ในปี 2561 พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 52.12  มีค่าดัชนีมวลกายสูงกว่าปกติ มีโอกาสป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคอื่นๆ อันจะส่งผลต่อระบบสุขภาพ 

“ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 62 เพื่อรวมกันดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของเราเอง ปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล  ตามเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” นายแพทย์สุขุม กล่าว

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีหน่วยงานประสบความสำเร็จและผ่านเกณฑ์ประเมิน ได้รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลองค์การที่ดี รวม 92 แห่ง แบ่งเป็น ระดับดีเยี่ยม 43 แห่ง ระดับดีเด่น 11 แห่ง ระดับดีมาก 13 แห่ง และระดับดี 25 แห่ง

สธ. มอบ 4 นโยบายปี 62 สร้างความเชื่อมั่นการให้บริการ

สธ. มอบ 4 นโยบายปี 62 สร้างความเชื่อมั่นการให้บริการ

สธ. มอบ 4 นโยบายปี 62 สร้างความเชื่อมั่นการให้บริการ

สธ. มอบ 4 นโยบายปี 62 สร้างความเชื่อมั่นการให้บริการ

สธ. มอบ 4 นโยบายปี 62 สร้างความเชื่อมั่นการให้บริการ

สธ. มอบ 4 นโยบายปี 62 สร้างความเชื่อมั่นการให้บริการ