กกต.มีมติรับรองจัดตั้ง 5 พรรคการเมืองใหม่

กกต.มีมติรับรองจัดตั้ง 5 พรรคการเมืองใหม่

กกต.มีมติรับรองจัดตั้ง 5 พรรคการเมืองใหม พร้อมประกาศให้ “พรรคคนไทย” สิ้นสภาพ

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. และวันที่ 30 ต.ค. ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคจำนวน 5 พรรค ประกอบด้วย พรรคแผ่นดินธรรม พรรคประชาชาติ พรรคพลังชาติไทย พรรคประชาธรรมไทย และพรรคคลองไทย โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอจดทะเบียน เอกสารและหลักฐานของทั้ง 5 พรรคที่ยื่นมานั้นถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 จึงรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กกต. ยังประกาศให้พรรคคนไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคคนไทยมีมติให้เลิกพรรคคนไทยตามข้อบังคับพรรค โดยทั้ง 2 กรณีดังกล่าวข้างต้นจะนำไปประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป จึงทำให้ปัจจุบันมีพรรคการเมือง จำนวน 81 พรรค จดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่ จำนวน 16 พรรค และพรรคการเมืองเดิม จำนวน 65 พรรค