พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย 'จังหวัดสะอาด' ปี 61

พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย 'จังหวัดสะอาด' ปี 61

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี 2561

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี 2561 และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 192 แห่ง

ทั้งนี้ มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลให้แก่ "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2561 โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับรางวัล จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโครงการด้านสาธารณสุข ซึ่งมีพลเอกอนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ จึงได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจากทุกจังหวัด

cj6k6cckkag6cb557kf6d

โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่นในด้านต่างๆ และมีคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับรางวัล ซึ่งครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เข้ารับรางวัล ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นในโครงการด้าน "สาธารณสุข"