'ไออาร์พีซี' รับ 2 รางวัลใหญ่ 'SET Awards 2017'

'ไออาร์พีซี' รับ 2 รางวัลใหญ่ 'SET Awards 2017'

"ไออาร์พีซี" รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม และรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมในงาน SET Awards 2017 ครั้งที่ 14

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับ 2 รางวัล SET Awards 2017 ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยพิจารณาผ่านการตอบแบบสอบถามและการสำรวจความพึงพอใจจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันในฐานะผู้ใช้ข้อมูล ในการได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพ คุณลักษณะของผู้บริหาร และทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ที่มีความหลากหลาย อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความมุ่งมั่นของ IRPC ในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สูงสุดในระยะยาว

รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) จากผลงานนวัตกรรมพอลิเอทิลีนชนิดน้ำหนักโมเลกุลสูงยิ่งยวด (Ultra High Molecular Weight Polyethylene, UHMWPE) ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าพอลีเอทิลีนธรรมดา เช่น ความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ทนต่อการสึกกร่อน ทนต่อแรงดึงสูง และทนทานต่อสารเคมี ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น จึงสามารถนำมาใช้งานวัสดุเชิงวิศวกรรม เช่น ข้อเข่าเทียม เสื้อเกราะกันกระสุน แผ่นกรองในแบตเตอรี่รถยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น

IRPC มีกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาที่เป็นเลิศ (RD Excellence) ด้วยการดำเนินงานตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี 10 ปี (10 Years R&D Product and Technology Roadmap) ทั้งยังเน้นการวิจัยทั้งรูปแบบ Outside-In Technology และ Inside-Out Technology Development เน้นการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับสถาบันวิจัยชั้นนำทั้งภายในและต่างประเทศ IRPC ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลงานที่โดดเด่นเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านการให้บริการ (Service) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) หรือ ต้นแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ (Business Model) และการบริหารจัดการสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานหรือบุคลากรของบริษัทฯ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม พิธีประกาศผลและมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

'ไออาร์พีซี' รับ 2 รางวัลใหญ่ 'SET Awards 2017'

'ไออาร์พีซี' รับ 2 รางวัลใหญ่ 'SET Awards 2017'