ประกาศแต่งตั้งคกก.ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 70 ราย

ประกาศแต่งตั้งคกก.ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 70 ราย

ลงราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งคกก.ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน จำนวน 70 ราย

ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ

โดยที่พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๘ (๒) บัญญัติให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อพิจารณาจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติกําหนดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ขอบเขต สถาบันพระมหากษัตริย์ การทหาร อธิปไตย การต่างประเทศ ภัยพิบัติ อาชญากรรม การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติด การค้ามนุษย์และภัยอื่น ๆ ที่คุกคามความมั่นคงแห่งชาติ
(๑) พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการ
(๒) นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ
(๓) พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ กรรมการ
(๔) พลเอก ทวีป เนตรนิยม กรรมการ
(๕) รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร กรรมการ
(๖) พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร กรรมการ
(๗) นายวันชาติ สันติกุญชร กรรมการ
(๘) นายสุวิทย์ สิมะสกุล กรรมการ
(๙) รองศาสตราจารย์อักษรศรี พานิชสาส์น กรรมการ
(๑๐) นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ กรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ขอบเขต การค้า การลงทุน การผลิต การบริการ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาพื้นที่พิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ การอํานวยความสะดวกในทางธุรกิจ

(๑) นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ
(๒) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการ
(๓) นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ กรรมการ
(๔) รองศาสตราจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กรรมการ
(๕) นายปพนธ์ มังคละธนะกุล กรรมการ
(๖) นายวิบูลย์ คูสกุล กรรมการ
(๗) นางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
(๘) ศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกลุ กรรมการ
(๙) นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการ
(๑๐) นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม กรรมการ
(๑๑) นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการ
(๑๒) นายธฤต จรุงวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ขอบเขต คุณธรรม จริยธรรม การศึกษา สุขภาวะ การพัฒนาสถาบันครอบครัว คุณภาพชีวิต การกีฬา นันทนาการ
(๑) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการ
(๒) นายดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ กรรมการ
(๓) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการ
(๔) นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา กรรมการ
(๕) ศาสตราจารย์วรเวศม์ สุวรรณระดา กรรมการ
(๖) นายวรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ
(๗) นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการ
(๘) นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล กรรมการ
(๙) นายสารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการ
(๑๐) นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ
(๑๑) นายสุธี อัสววิมล กรรมการ
(๑๒) ศาสตราจารย์อุดม คชินทร กรรมการ
(๑๓) นายชาญวิทย์ ผลชีวิน กรรมการและเลขานุการ


๔. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ขอบเขต ผู้สูงวัย ความยากจน คนด้อยโอกาส บริการสาธารณสุข ประชารัฐ ตลาดชาวบ้าน เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจพอเพียง ความเข้มแข็งของชุมชน
(๑) นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานกรรมการ
(๒) ศาตราจารย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการ
(๓) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
(๔) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ
(๕) นายพลากร วงค์กองแกว้ กรรมการ
(๖) นายวรพล โสคติยานุรักษ์ กรรมการ
(๗) รองศาสตราจารย์วิพรรณ ประจวบเหมาะ กรรมการ
(๘) นางวีรวรรณ มอสบี้ กรรมการ
(๙) นายศิริชัย ไม้งาม กรรมการ
(๑๐) นายสมชัย จิตสุชน กรรมการ
(๑๑) นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการ
(๑๒) นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ กรรมการ
(๑๓) นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการและเลขานุการ

๕. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ขอบเขต ทรัพยากรน้ํา พลังงาน โลกร้อน การปลูกป่า ขยะมูลฝอย การกัดเซาะชายฝั่ง ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลภาวะ ระบบนิเวศ ผังเมือง
(๑) ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานกรรมการ
(๒) รองศาสตราจารย์ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการ
(๓) นางสาวนิศรา การุณอุทัยศิริ กรรมการ
(๔) รองศาสตราจารย์บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย กรรมการ
(๕) ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ กรรมการ
(๖) นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ
(๗) นายสุวัช สิงหพันธุ์ กรรมการ
(๘) นายอานนท์ สนิทวงศ์ณ อยุธยา กรรมการ
(๙) นางสาวลดาวัลย์ คําภา กรรมการและเลขานุการ

๖. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ขอบเขต โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนากระบวนการยุติธรรม (ตํารวจอัยการ ศาล ทนายความ ราชทัณฑ์) การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
(๑) นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธานกรรมการ
(๒) นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ กรรมการ
(๓) ศาสตราจารย์ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการ
(๔) ศาสตราจารย์พิเศษภักดี โพธิศิริ กรรมการ
(๕) นางวรารัตน์ อติแพทย์ กรรมการ
(๖) นายวิพล กิติทัศนาสรชัย กรรมการ
(๗) รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย กรรมการ
(๘) ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา กรรมการ
(๙) นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการ
(๑๐) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการ
(๑๑) นายสุเมธ รอยกุลเจริญ กรรมการ
(๑๒) พลเอก อาชาไนย ศรีสุข กรรมการ
(๑๓) นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย กรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการคณะใดยังไม่ครบตามจํานวนที่จะพึงมีตามที่กําหนดในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ อาจมีมติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในภายหลังได้ รวมทั้งอาจแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ ให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวข้างต้นและที่จะแต่งตั้งเพิ่มเติมต่อไป มีหน้าที่และอํานาจดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย ทั้งนี้ ในการดําเนินการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ให้จัดให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติ ความต้องการและความจําเป็นในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

และเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติตามประกาศนี้มีวาระการดํารงตําแหน่งห้าปี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ