ยกฟ้องรายงาน EIA มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช

ยกฟ้องรายงาน EIA มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช

ศาลปกครองกลางยกฟ้อง ชี้การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม "มอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา" ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองกลางแผนกคดีสิ่งแวดล้อม มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน โดยนายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมฯ พร้อมชาวบ้าน 153 คน ซึ่งมีที่พักอาศัย ทรัพย์สินอยู่ในแนวเขตหรือใกล้เคียงพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 บางปะอิน- นครราชสีมา ยื่นฟ้องอธิบดีกรมทางหลวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-5 ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการทางหลวงพิเศษระห่างเมืองหมายเลข 6 บางปะอิน- นครราชสีมา

โดยศาลเห็นว่า โครงการดังกล่าวมีระยะทาง 196 กิโลเมตร ตัดผ่าน จ.พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา รวม 12 อำเภอ มีวงเงินลงทุน 84,600 ล้านบาท ซึ่งอธิบดีกรมทางหลวงได้จัดทำ EIA เป็นไปตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 และประกาศกระทรวงที่กำหนดเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเป็นสำคัญ อย่างรอบคอบอยู่หลายครั้งแล้ว ดังนั้น การที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมในการประชุม ครั้งที่ 4 /2559 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 59 มีมติรับทราบมติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน EIA ในการประชุมครั้ง 25/2559 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 59 ซึ่งได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการพิพาท จึงเป็นการใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผล และเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและพวก อ้างว่า การกำหนดแนวเส้นทางไม่เหมาะสมนั้น เห็นว่า แนวเส้นทางไม่มีช่วงใดตัดผ่านป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติ และอธิบดีกรมทางหลวงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แล้ว ข้ออ้างดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ ศาลจึงไม่อาจมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามคำขอของสมาคมฯกับพวกได้ ศาลจึงมีคำพิพากษายกฟ้อง