'IRPC'แจงการใช้ที่ดินเขตประกอบอุตสาหกรรม จ.ระยอง

'IRPC'แจงการใช้ที่ดินเขตประกอบอุตสาหกรรม จ.ระยอง

"ไออาร์พีซี" แจงการใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตประกอบอุตสาหกรรม จ.ระยอง ยืนยันเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างจริงจัง พร้อมรับฟังความเห็นชุมชน-สังคม

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ชี้แจงประเด็นข่าวเกี่ยวกับการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยบริษัทมีที่ดินในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลตะพง ตำบลเชิงเนิน และตำบลบ้านแลง จังหวัดระยอง ซึ่งได้มาจากรวบรวมซื้อที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2520 เมื่อรวมพื้นที่ที่บริษัทซื้อมาทั้งหมดเป็นที่ดินผืนใหญ่ ทำให้มีทางและลำรางสาธารณะแทรกอยู่ในพื้นที่ของบริษัท

ต่อมาบริษัทได้ยื่นเรื่องขอถอนสภาพทางและลำรางสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้แล้ว ตามมาตรา 8 ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยการจัดซื้อที่ดินเปล่าตามที่ชุมชนเห็นชอบ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนกับที่ดินสาธารณะที่ขอถอนสภาพฯ แต่เนื่องจากการดำเนินการตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องใช้เวลานาน บริษัทจึงยื่นเรื่องขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะที่ขอถอนสภาพฯ เป็นการชั่วคราวโดยมีค่าตอบแทน ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินด้วย โดยได้ปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติของกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน

ปัจจุบัน บริษัทได้รับอนุญาต ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะที่ขอถอนสภาพฯ เป็นการชั่วคราวตามมาตรา 9 แล้ว และบริษัทได้ดำเนินการขุดลอกคลอง หนองน้ำ จัดทำช่องทางระบายน้ำเพิ่มเติม สามารถรองรับปริมาณการระบายน้ำได้เพียงพอ

ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต บริษัทได้พยายามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดมาโดยตลอด โดยมุ่งหวังให้ชุมชน และสังคมรอบเขตประกอบการฯ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข บริษัทฯ ยินดีรับฟังความเห็น และการชี้แนะจากชุมชน รวมทั้งดำเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม