ผู้ว่ากยท.ลงพื้นที่ เตรียมผลักดันรัฐบาลเร่งใช้ยางในประเทศ

ผู้ว่ากยท.ลงพื้นที่ เตรียมผลักดันรัฐบาลเร่งใช้ยางในประเทศ

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ลงตรวจเยี่ยมการก่อสร้างถนนผสมยางพาราในจังหวัดตรัง เตรียมผลักดันให้รัฐบาลเร่งนโยบายส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือด้านราคาให้แก่เกษตรกร

วันที่ 26 ก.ย.60 นายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยตรัง พร้อมคณะ เดินทางมาร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ ที่จัดขึ้นที่จังหวัดตรัง ในวันที่ 26 – 27 กันยายน นี้ โดยในวันนี้ได้เดินทางไปประกอบพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ อดีตเจ้าเมืองตรัง ซึ่งเป็นบิดาแห่งยางพาราไทย

จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ไปดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง โรงงานแปรรูปหมอนยางพาราคุณภาพที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก อ.รัษฎา โรงงานแปรรูปยางพาราอัดก้อนมาตรฐาน GMP ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี อ.ห้วยยอด และเยี่ยมชมถนนลาดยางชนิด พาราแคปซีล สายหนองห้าง – มาบมวง และสายสระนางหงส์ ตำบลน้ำผุด อ.เมือง ที่ดำเนินการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยมีนายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเป็นผู้ให้ข้อมูล

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังถือเป็น อปท.แรกในประเทศไทย ที่ตั้งงบประมาณต่อเนื่องทุกปีในการทำถนนจากยางพารา นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ทั้งก่อสร้างถนนด้วยงบประมาณของ อบจ. 100 เปอร์เซ็น และร่วมทุนกับเทศบาล และอบต.ในพื้นที่ จนปัจจุบันสามารถก่อสร้างถนนได้แล้วทั้งหมดกว่า 90 สายทาง รวมงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ ลดการส่งออก และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคายางพาราตกต่ำ

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เดินทางลงพื้นที่เพื่อดูงาน การแปรรูปยางพาราในจังหวัด และดูการก่อสร้างถนนผสมยางพาราที่ดำเนินการได้สำเร็จใช้งานแล้วมาตั้งแต่ปี 2548 และที่เพิ่งดำเนินการก่อสร้าง ของ อบจ.ตรัง เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพ และประสิทธิภาพของถนนที่ทำจากยางพารา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปนำเสนอรัฐบาลให้ส่งเสริมการใช้ยางในการทำถนน และผลักดันการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐให้เพิ่มมากขึ้น

ส่วนข้อเรียกร้องเดิมที่เกษตรกรเคยเรียกร้องต่อ กยท.และรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหาราคายางนั้น ทาง กยท.และรัฐบาลก็ขานรับอย่างเต็มที่ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องให้รัฐบาลบังคับใช้มาตรา 44 เพราะขณะนี้ทาง กยท.รวมทั้งทางเครือข่ายก็ร่วมมือกันอย่างดี ขณะเดียวกันรัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ ปี 2560 ถึงจำนวน 16,000 ล้านบาท และเชื่อว่าในปี 2561 รัฐบาลก็ย่อมจะส่งเสริมให้มีการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น แต่ขณะเดียวกันอยากให้ประชาชนทุกคนและภาคส่วนร่วมกันใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราให้มากขึ้นด้วย เพื่อช่วยเกษตรกรด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของรัฐบาล ทาง กยท.จะติดตามการแก้ปัญหาให้เกษตรกรอย่างใกล้ชิด

ส่วนปัญหาราคายางพาราที่ผันผวน ทาง กยท.ก็ไม่สามารถจะกำหนดได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อ – ขาย ของตลาดในประเทศและต่างประเทศเอง แต่เราสามารถบริหารจัดการปริมาณยางหรือโครงสร้างยางในประเทศให้เหมาะสมได้ ส่วนปัญหายางพาราตกต่ำอันเนื่องมาจากการบิดเบือนราคาของผู้ประกอบการส่งออกยางรายใหญ่ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการดึงพวกเขามาเป็นพันธมิตร ซึ่งทุกวันนี้ในวงการยางพาราไทยทั้งหมดไม่มีใครเป็นศรัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามกัน ซึ่ง กยท.ก็พร้อมที่จะประสานงานหรือดึงทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่วงการยาง เพื่อสู้กับความเปลี่ยนของตลาดโลก

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึง ผลงานของ กยท.ที่ทำเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา เช่น ผลงานการจัดสรรกองทุนสนับสนุนการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องให้แก่สถาบันเกษตรกร สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการประสานระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการรักษาระดับราคายางด้วยการช่วยพยุงราคาในตลาด และดึงผู้ซื้อเข้าสู่ตลาดมากขึ้น เพื่อช่วยผลักดันราคายาง