โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง '57ราชองครักษ์'

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง '57ราชองครักษ์'

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "57ราชองครักษ์"

ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๒ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายทหารสัญญาบัตร สังกัดหน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นราชองครักษ์เวร รับราชการสนองพระเดชพระคุณ จํานวน ๓๙ ราย ดังนี้
๑. พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา
๒. พลอากาศเอก ชาญชาย เกิดผล
๓. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
๔. พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมัย
๕. พลเรือโท นพพร วุฒิรณฤทธิ์
๖. พลเรือโท คณีพล สงเจริญ
๗. พลเรือโท ณัฏฐนันท์ วิเศษสมวงศ์
๘. พลอากาศโท เชษฐา เหมือนแก้ว
๙. พลเรือตรี ศูนย์ปืน โสมภีร์
๑๐. พลอากาศตรี สิทธิพร ปานรสทิพย์
๑๑. พลอากาศตรี ปรัชญา พรหมบุรมย์
๑๒. พลอากาศตรี วัลลภ จันทร์ประเสริฐ
๑๓. พลอากาศตรี ทินกร ต๊ะมูล
๑๔. พลอากาศตรี โอม โมรินทร์
๑๕. พลเรือตรี อําไพ ชุ่มน้อย
๑๖. พลเรือตรี ปิติ ต๊ะวิชัย
๑๗. พลตรี มานพ ลอยเมฆ
๑๘. พลตรี ปรีชา น้ําฟ้า
๑๙. พลตรี พิชิต อ่อนอินทร์
๒๐. นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ประทีปทอง
๒๑. นาวาอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ นนท์ศิริ
๒๒. พันเอก ธาดา ยุติพันธ์
๒๓. นาวาเอก กิตติ โลหารชุน
๒๔. พันเอก ทรงสิทธิ์ ไชยยงค์
๒๕. พันเอก จักรชัย ศรีคชา
๒๖. พันเอก พงษ์ศักดิ์ เปรมทองสุข
๒๗. พันเอก ชาตรี วงศ์สายตา
๒๘. พันเอก รติ สินธุพัทร์
๒๙. พันเอก ศุภชัย นิลเขียว
๓๐. พันเอก ประภัสร์ จุ้ยสําราญ
๓๑. พันเอก นราพร แสนธิ
๓๒. พันโท อัศวิน เจริญชัยวัฒน์
๓๓. พันโท ดํารงค์ พลเคน
๓๔. พันโท สุรเดช เหลี่ยมไทย
๓๕. พันโท ยุทธพล ใจวงค์ษา
๓๖. ว่าที่พันโท ชัชวาล หาญคําหล้า
๓๗. พันโท พีรพัสตร์ เสือยันต์
๓๘. พันตรี ปรัชญา อัมพรพงศ์
๓๙. พันตรี ศิรวิน สโรชวาสิน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

...

ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๔ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมราชองครักษ์ เป็นราชองครักษ์ประจํา รับราชการสนองพระเดชพระคุณ จํานวน ๒๖ ราย ดังนี้
๑. พลโท ปิยะ น้อยบัวทิพย์
๒. พลเรือโท ธนธัช มโนพัฒนะ
๓. พลอากาศโท วันชัย ฉัตรเจริญพร
๔. พลเรือตรี อุดม ศรีถวัลย์
๕. พลเรือตรี สรชัช บุญญนวฤทธิ์
๖. พลอากาศตรี ปณต ทาศิลป์
๗. พลตรี ฉกาจ ประสงค์
๘. พลตรี กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร
๙. พลอากาศตรี ชูพันธุ์ เจริญรัมย์
๑๐. พลอากาศตรี สมยศ เติมทองไชย
๑๑. พลอากาศตรี ธนรัชฏ์ ทวีพันธ์สานต์
๑๒. พลเรือตรี อนุชา นาคทับทิม
๑๓. นาวาเอก อนุพัน ศริพันธุ์
๑๔. นาวาอากาศเอก ภณ ธิติวัชรเดช
๑๕. นาวาอากาศเอก วัชรินทร์ เชาว์วันกลาง
๑๖. นาวาอากาศเอก ทรงสวัสดิ์ ทรัพย์จํานงค์
๑๗. พันเอก กฤดิกร คงอุทัยกุล
๑๘. นาวาอากาศเอก พลนันท์ กระแสฉัตร
๑๙. พันเอก อัทธ์ชีระ จงเจริญ
๒๐. นาวาอากาศเอก รพีพัฒน์ โกติกุล
๒๑. พันเอก อร่าม ผุยหนองโพธิ์
๒๒. พันเอก ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ
๒๓. นาวาโท กฤตนัย พันธบุตร
๒๔. พันโท พาโชค เอกมหาชัย
๒๕. นาวาโท วรกร วิชาเพียร
๒๖. นาวาอากาศโท กิตติวัฒน์ อิทธิกุลเสฏฐ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

...

ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๑ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พันโท ปริญญา วิชาชัย ตําแหน่ง
ประจําหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็น ราชองครักษ์เวร รับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

...

ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๙ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์ บุญอาสาสกุล
รองผู้บังคับฝูงบิน ๙๐๔ หน่วยบินเดโชชัย ๓ สํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็น ราชองครักษ์เวร รับราชการ สนองพระเดชพระคุณ ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี