โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายตํารวจราชสํานัก

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายตํารวจราชสํานัก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "แต่งตั้งนายตํารวจราชสํานัก"

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายตํารวจราชสํานัก ระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร เป็นนายตํารวจ ราชสํานักประจํา รับราชการสนองพระเดชพระคุณ จํานวน ๒๖ ราย ดังนี้

๑. พลตํารวจเอก ไตรรัตน์ อมาตยกุล
๒. พลตํารวจโท ศตวรรษ หิรัณบูรณะ
๓. พลตํารวจโท อรรถกร ทิพยโสธร
๔. พลตํารวจโท อิทธิศักดิ์ กรินชัย
๕. พลตํารวจตรี วรรฏมณฑ์ อัฏฐ์วารี
๖. พลตํารวจตรี วาสิทธิ์ บางท่าไม้
๗. พลตํารวจตรี วรเศรษฐ วิทยกุล
๘. พลตํารวจตรี ภิเศก แพทย์ดี
๙. พันตํารวจเอก อนัญ หุตะจิตต์
๑๐. พันตํารวจเอก พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า
๑๑. พันตำรวจเอก วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์
๑๒. พันตำรวจเอก วัชรพันธ์ ประดิษฐ์พงษ์
๑๓. พันตำรวจเอก วันธิกรณ์ ราชสิริเสนา
๑๔. พันตำรวจเอก ณัฐพล พงศ์พยุหะ
๑๕. พันตำรวจเอก ปรีดี สุขเริงรื่น
๑๖. พันตำรวจเอก เจษฎา หุ่นเฮง
๑๗. พันตำรวจเอก ปกรณ์ กงเพชร
๑๘. พันตำรวจเอก วันยุติ พงศ์ไทย
๑๙. พันตำรวจเอก สุชินทร์ ปรีดาสุริยชัย
๒๐. พันตำรวจเอก อดิศักดิ์ พลชัย
๒๑. พันตำรวจเอก อาคม ชุมพรัตน์
๒๒. พันตำรวจโท ณัฐศักดิ์ นาคศรี
๒๓. พันตำรวจโท สุพจน์ เสวีวัลลพ
๒๔. พันตำรวจโท พัฒน์วิทย์ แสงมุกดา
๒๕. พันตำรวจโท ภูริทัต สุวรรณจิตร์
๒๖. พันตำรวจโท มานะชัย อ้นภู

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี