แต่งตั้ง 'นันทวรรณ ชื่นศิริ' เป็นที่ปรึกษานายกฯ

แต่งตั้ง 'นันทวรรณ ชื่นศิริ' เป็นที่ปรึกษานายกฯ

แต่งตั้ง "นันทวรรณ ชื่นศิริ" เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจําด้านยุทธศาสตร์

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีรายละเอียดระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจําด้านยุทธศาสตร์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี