โพลเผยปชช.ไม่มั่นใจร่าง รธน.ผ่านประชามติ

โพลเผยปชช.ไม่มั่นใจร่าง รธน.ผ่านประชามติ

"สวนดุสิตโพล" เผย ประชาชนไม่มั่นใจ ร่าง รธน.ผ่านประชามติ รอฟังจากกระแสสังคมเสียงส่วนใหญ่ในการพิจารณา

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ว่าจะ รับร่าง หรือ ไม่รับร่าง ในขณะที่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ได้มีการแถลงเปิด รัฐธรรมนูญร่างแรกฉบับ ปฏิรูปประเทศ 270 มาตรา เน้นปราบทุจริตอย่างจริงจังและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเสนอความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะปรับแก้ไข ภายใน 15 ก.พ. นี้ เพื่อให้ได้ร่างฉบับสมบูรณ์ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศชาติ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนกรณี การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จำนวนทั้งสิ้น 1,338 คน ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

ประชาชน ร้อยละ 41.42 จะไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แน่นอน ร้อยละ 37.67 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.91 ไม่ไป ขณะที่ ร้อยละ 83.11 ระบุว่า ต้องฟังจากกระแสสังคมเสียงส่วนใหญ่ในการพิจารณารับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 79.52 ระบุว่า เนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่ายมีความเป็นธรรม ร้อยละ 77.43 ระบุเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน

เมื่อถามถึงร่างรัฐธรรมนูญ แบบไหนที่ประชาชนจะรับร่าง ร้อยละ 78.48 ระบุเป็นไปตามหลักสากล ประชาธิปไตย ร้อยละ 67.86 ยุติธรรมคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ ร้อยละ 57.10 มีกฏหมายบทลงโทษที่เหมาะสมชัดเจน และรัฐธรรมนูญแบบไหนที่ประชาชนจะไม่รับร่าง ร้อยละ 75.78 ไม่เป็นกลางเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง ร้อยละ70.40 ปิดกั้นการแสดงความเห็นประชาชนไม่มีส่วนร่วม ร้อยละ 63.23 เนื้อหาไม่ชัดเจนเข้าใจยาก

ท้ายที่สุดเมื่อถามว่าร่างรัฐธรรมนูญที่จะต้องทำประชาพิจารณ์ฉบับนี้ จะผ่านการ รับร่าง หรือ ไม่รับร่าง ร้อยละ 60.92 ไม่แน่ใจเพราะที่ผ่านมามีประเด็นที่สร้างความขัดแย้งตลอด ร้อยละ 22.62 รับร่าง เพราะอยากเห็นบ้านเมืองพัฒนาเชื่อรัฐธรรมนูญนี้จะต้องดี ร้อยละ 66.46 ไม่รับร่างเพราะไม่ว่าจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับใด บ้านเมืองก็ยังคงวุ่นวาย เนื้อหาไม่ชัดเจน