ประธานศาลฎีกาอวยพรปีใหม่ ร่วมกันสร้างประเทศก้าวหน้า

ประธานศาลฎีกาอวยพรปีใหม่ ร่วมกันสร้างประเทศก้าวหน้า

"วีระพล"ส่งสารอวยพรปีใหม่ และให้กำลังใจข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ยึดมั่นซื่อสัตย์สุจริต พัฒนาความรู้หลากหลายทันสมัย ร่วมกันสร้างประเทศก้าวหน้า

นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ได้ส่งสารอวยพรปีใหม่ 2559 ระบุว่า เนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัยปีใหม่ 2559 ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายตุลาการยุติธรรม และบุคลากรในศาลยุติธรรมทุกคน ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน อารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลประทานชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอให้ทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่วมเหล่าพสกนิกรตราบกาบนิรันดร 

และในปีพุทธศักราช 2559 - 2560 นี้ ตนได้กำหนดนโยบาย “ อำนวยความยุติธรรม โดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม ” ซึึ่งการพิจารณาพิพากษาคดีต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย ถูกต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐานที่ชัดเจน และเหมาะสมแก่ประเภทคดี ต้องพัฒนาระบบงานให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก ทั่วถึง เท่าเทียมกัน และเสียค่าใช้จ่ายน้อยซึ่งจะสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยการร่วมแรง ร่วมใจจากข้าราชการฝ่ายตุลาการยุติธรรม และบุคลากรในศาลยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง

"ผมจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ขอให้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ที่หลากหลายและทันสมัย ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน กับช่วยสร้างความสงบสุข และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป" นายวีระพล กล่าว 

โดยในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ ขอส่งความสุขและความปราถนาดี แทนคำขอบคุณ มายังข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และบุคลากรในศาลยุติธรรมทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ และเป็นกลางเพื่อสร้างความเชื่อถือและศรัทธาให้แก่ประชาชนด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมา

และขออารธนาคคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ อีกทั้งพระบุญญาบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดประทานพรให้ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และบุคลากรในศาลยุติธรรมทุกท่าน มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็งอดทน ตั้งมั่นในศีลธรรมอันดี ปราถนาสิ่งใดที่ถูกต้องตามครองธรรม จงสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการ