สปท.ชงคสช. คืนเลือกตั้งท้องถิ่น

สปท.ชงคสช. คืนเลือกตั้งท้องถิ่น

"วันชัย"สนอวาระเร่งด่วนต่อที่ประชุมสปท. 3 เรื่องที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จภายในเวลา 1 ปี เผยให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น

นายวันชัย สอนศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมสปท.วันที่ 7-8 ม.ค.59เพื่อพิจารณาการปฏิรูปในวาระเร่งด่วนของคณะ กรรมาธิการขับเคลื่อนชุดต่างๆ นั้นสปท.การเมืองจะเสนอวาระเร่งด่วนต่อที่ประชุมสปท. 3 เรื่องที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จภายในเวลา 1 ปีครึ่งคือ 1.การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมโดย หลังเปิดปีใหม่มา สปท.การเมืองจะประชุมกันเพื่อวางแนวทางการเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างที่นายสุชน ชาลีเครือ ประธานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมือง การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ไปหามาตรการและวิธีการแก้ปัญหาทุจริตเลือกตั้งให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เบื้องต้นเห็นตรงกันว่าจะเสนอต่อคสช. ขอให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นอาทิ อบต. อบจ. และเทศกาล เฉพาะในพื้นที่ปริมณฑลก่อน เพื่อให้เป็นพื้นที่นำร่องในการทดลองแนวทางการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม โดยให้ระดมมาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนสรรกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง มาควบคุมการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

นาย วันชัย กล่าวว่า เหตุที่สปท.การเมืองเสนอต่อคสช. อยากให้มีการนำร่องเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นในปริมณฑล เพื่อพิสูจน์ว่ากระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ เพราะหากยังปล่อยให้มีการรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นตามคำสั่งของคสช.ต่อไปเรื่อยๆ เกรงว่า จะยิ่งเกิดการผูกขาดแสวงหาผลประโยชน์และวางเครือข่ายในการรักษาอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นต่อไปซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นในปริมณฑล อาจจะเกิดขึ้นก่อนช่วงเวลา 1 ปีครึ่ง และถ้าการนำร่องในพื้นที่ปริมณฑลประสบความสำเร็จ ก็จะขยายผลไปยังการเลือกตั้งทุกระดับทั่วประเทศต่อไป โดยตั้งเป้าว่า จะทำให้การเลือกตั้งทั่วประเทศ มีความสุจริตและยุติธรรมภายใน 1 ปีครึ่ง

นายวันชัย กล่าวว่า ส่วนข้อเสนอการปฏิรูปเร่งด่วนอีก 2 ข้อ ที่สปท.การเมืองจะเสนอต่อที่ประชุมสปท.คือ 1.การวางมาตรการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ จะต้องประสานงานกับรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรมก่อนจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น2.การติดตามข้อเสนอแนะของสปท.การเมืองต่อการร่างรัฐธรรมนูญของกรธ.ว่า จะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง โดยเฉพาะใน 3 เรื่องคือ ที่มาส.ส.ที่มาส.ว. และที่มานายกรัฐมนตรี ซึ่งสปท.การเมืองจะจับตาดูการแก้ไขเรื่องเหล่านี้อย่างใกล้ชิดต่อไป