คลังเผยปีงบฯ58 ขาดดุลการคลัง 7.47 หมื่นลบ.

คลังเผยปีงบฯ58 ขาดดุลการคลัง 7.47 หมื่นลบ.

กระทรวงคลัง เผยปีงบประมาณ 58(ต.ค.57-ก.ย.58) ขาดดุลการคลัง 7.47 หมื่นลบ. หรือ 0.6% ของจีดีพี

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบ สศค. (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และรัฐวิสาหกิจ)ว่าในปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) ขาดดุลการคลังทั้งสิ้น 74,736 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของ GDP) โดยขาดดุลลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 73.5

ทั้งนี้ ภาคสาธารณะมีรายได้รวม 6,978,919 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 527,624 ล้านบาท หรือร้อยละ7.0 สาเหตุสำคัญ เป็นผลจากรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีรายได้ลดลง สำหรับด้านรายจ่ายภาคสาธารณะมีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 7,053,655 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 734,407 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.4 อันเนื่องมาจากรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ (บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) มีการเบิกจ่ายลดลง

ทั้งนี้ ดุลการคลังเบื้องต้นของภาคสาธารณะ (Primary Balance) ซึ่งเป็นดุลการคลังที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานและทิศทางของนโยบายการคลังอย่างแท้จริง (ไม่รวมรายได้และรายจ่ายดอกเบี้ย รวมทั้งการชำระคืนต้นเงินกู้) เกินดุล 38,064ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของ GDP)

“รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุล เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง” นายกฤษฎา กล่าว


ทั้งนี้ หากดูในส่วนของฐานะการคลังภาครัฐบาล ภาครัฐบาลมีรายได้รวม 3,022,927 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 215,149 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.7 ประกอบด้วยรายได้รัฐบาล 2,495,074 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 180,836 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.8 โดยมีสาเหตุหลักจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การนําส่งสภาพคล่องส่วนเกินของกองทุนหมุนเวียน และการนําส่งรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz (3G) งวดที่ 2

ด้านรายจ่ายภาครัฐบาลมีรายจ่ายรวม 3,028,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 100,360 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 ประกอบด้วย

- รายจ่ายรัฐบาล 2,700,335 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 107,221 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.1

- รายจ่ายเงินกู้นอกงบประมาณ จำนวน 33,181 ล้านบาท

- รายจ่ายกองทุนนอกงบประมาณ จำนวน 294,694 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 20,856 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.6 โดยมีสาเหตุมาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีรายจ่ายเงินชดเชย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 36,378 ล้านบาทในขณะที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีรายจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น 4,983 ล้านบาท อีกทั้ง กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 894 ล้านบาท

ส่งผลให้ดุลการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2558 ขาดดุล 5,283 ล้านบาท ขาดดุลลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 114,789 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.6