คลังเตรียมเสนอแผนปรับโครงสร้างภาษีใหม่ต้นปีหน้า

คลังเตรียมเสนอแผนปรับโครงสร้างภาษีใหม่ต้นปีหน้า

"สมชัย" เผย คลังเตรียมเตรียมเสนอแพ็คเกจปรับโครงสร้างและปฎิรูประบบภาษีทั้งหมด 46 ฉบับ ให้ "สมคิด" พิจารณาต้นปีหน้า

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในวันที่ 4 มกราคมปี 2559 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมายังกระทรวงการคลังเพื่อติดตามการปรับโครงสร้างภาษีและปฎิรูปการจัดเก็บตามที่ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้ โดยกระทรวงการคลังพร้อมที่จะเสนอแพ็คเกจปรับโครงสร้างและปฎิรูประบบภาษีทั้งหมด 46 ฉบับให้นายสมคิดพิจารณา ซึ่งบางส่วนเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเดิมและบางส่วนเป็นกฎหมายใหม่ที่จะเสนอเพิ่มเติม ซึ่งจะในจำนวนดังกล่าว รวมถึงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ผ่านการแก้ไขใหม่หลายๆ เรื่องด้วย เพื่อให้เป็นสากล ไม่ลักลั่นซ้ำซ้อนเป็นธรรม การปรับโครงสร้างภาษีใหม่ ยังรวมถึงการปฎิรูประบบบริการจัดเก็บภาษีเงินได้ ที่จะนำระบบไอทีเข้ามาช่วย รวมถึงมีการพิจารณาอัตราภาษี ค่าลดหย่อนต่าง ๆ รวมถึงพิกัดภาษีต่าง ๆ ว่า เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและต่อไปในอนาคตข้างหน้าหรือไม่อย่างไร เป็นต้น

ปลัดกระทรวงการคลัง แถลง ย้ำมาตรการส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งรัฐบาลต้องการให้ภาคเอกชนทั้งไทยและต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมทั้งโครงการลงทุนภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชนเองในคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ ไม่เคยมีรัฐบาลชุดใดจัดทำมาก่อนและจะสิ้นสุดลงในปีหน้าเท่านั้น สำหรับโครงการลงทุนภาครัฐ เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ ระยะเร่งด่วนภายในปี 2559วงเงินรวม 1.796 ล้านล้านบาท จำนวน 20 โครงการ ที่ภาคเอกชนสามารถเข้ามาร่วมประมูลงานได้ ซึ่งหากโครงการลงทุนเหล่านี้ เดินหน้าไปอย่างราบรื่น จะช่วยให้ประเทศไทยจะหลุดพ้นจากการติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้เร็วกว่า 27 ปี

สำหรับสิทธิประโยชน์เร่งรัดการลงทุนในปี 2559 ได้แก่ การหักค่าเสื่อมได้ 2 เท่า สำหรับการลงทุนในเครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะและอาคาร ซึ่งไม่รวมที่ดินและที่อยู่อาศัย พร้อมกับลดขั้นตอนการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชนหรือ พีพีพี ฟาส์ต แทรค

สิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคตของไทย ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ 10 อุตสาหกรรม การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ การหักค่าใช้จ่าย วิจัยและพัฒนา ได้ 3 เท่า และยังมีการตั้งกองทุน ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ วงเงิน 10,000 ล้านบาท ที่ช่วยลงทุนไปกับนักลงทุนเทียบเท่าประเทศมาเลเซีย และยังให้สิทธิประโยชน์สำหรับการใช้ไทยเป็นฐานในอาเซียน

ปลัดกระทรวงการคลัง ย้ำว่า ในปี 2559 รัฐบาลต้องการให้เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างแท้จริง และเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าปีหน้า ด้านการส่งออกจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปีนี้ ที่การส่งออกติดลบมาก ในส่วนของรัฐบาล ยังเพิ่มบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยเพิ่มสัดส่วนรายจ่ายลงทุนและดำเนินนดยบายงบประมาณแบบขาดดุลในปีงบประมาณ 2559 เพื่อสนับสนุนการขยายต้วทางเศรษฐกิจ โดยสัดส่วนของรัฐบาลใช้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20 ของกรอบวงเงินงบประมาณ 2.72 ล้านล้านบาท เป็นขาดดุลงบประมาณ 3.9 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของจีดีพี