ปปช.สั่งอายัดทรัพย์สินหลานชายเมีย'ธาริต'กว่า 27 ล้าน

ปปช.สั่งอายัดทรัพย์สินหลานชายเมีย'ธาริต'กว่า 27 ล้าน

ปปช.มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินหลานชายเมีย"ธาริต"กว่า 27 ล้านบาท ยกเหตุหลังตรวจสอบพบพฤติกรรมเข้าข่ายถือทรัพย์สินแทน"ธาริต-ภรรยา"

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แถลงมติที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ว่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งที่ 631/2557 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายธาริต เพ็งดิษฐ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีนายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ และนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ ไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 จำนวน 40,954,720.58 บาท นั้น 

ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตรวจพบว่า นายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ หลานชายของ นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ คู่สมรสของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ มีพฤติการณ์ถือครองทรัพย์สินแทนนายธาริต เพ็งดิษฐ์ และนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ ซึ่งถือว่าเป็นพฤติการณ์โอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถือครองทรัพย์สินแทนนายธาริต เพ็งดิษฐ์ และ นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ ดังกล่าว ได้แก่ เงินฝากและที่ดิน รวมมูลค่า 27,473,572.05 บาท ดังนี้ 1. บัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 บัญชี รวมเป็นเงิน 643,572.05 บาท

2. ที่ดินที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 9 แปลง มูลค่ารวม 26,830,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการมิให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สินรายการอื่นๆ ของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ ที่อยู่ในชื่อของนายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติให้แถลงข่าวให้สาธารณชนทราบด้วย