สำนักงบฯ เผยงบปี59 ถึงคริสต์มาสเบิกจ่ายแล้ว8 แสนล้าน

สำนักงบฯ เผยงบปี59 ถึงคริสต์มาสเบิกจ่ายแล้ว8 แสนล้าน

สำนักงบฯ เผยงบปี 59 ถึงคริสต์มาสเบิกจ่ายแล้ว 8 แสนล้าน สูงกว่าเป้า 0.3%

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2559 โดยสำนักงบประมาณได้รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 ธ.ค.58 พบว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายสามารถเบิกจ่ายได้แล้ว 792,927 ล้านบาท คิดเป็น 29.15% สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 0.31% ส่วนเงินกันเบิกจ่ายเหลื่อมปี เบิกจ่ายได้ 73,895 ล้านบาท คิดเป็น 24.78%

สำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ก่อหนี้ได้ 4,242 ล้านบาท คิดเป็น 11.63% เบิกจ่ายได้ 244 ล้านบาทซึ่งเป็นไปตามงวดงาน สำหรับมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศของรัฐบาลนั้น ในส่วนที่เป็นงบกลางปี 58 จำนวน 24,000 ล้านบาท ได้ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว 19,826 ล้านบาท คิดเป็น 86.74% และยังไม่มีการก่อหนี้อีก 3,031 ล้านบาท

ส่วนงบประมาณปี 59 สำหรับในโครงการที่มีวงเงินต่ำกว่า 1 ล้านบาทนั้น มีการก่อหนี้แล้ว 7,503 ล้านบาท คิดเป็น 44.32% ของจำนวนวงเงินงบประมาณรวม 16,000 ล้านบาท และสุดท้ายมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้านนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ได้ปล่อยสินเชื่อให้แก่กองทุนหมู่บ้านไปแล้ว 21,612 ล้านบาท หรือคิดเป็น 72% ส่วนธนาคารออมสิน ได้ปล่อยสินเชื่อไปแล้ว 20,483 ล้านบาท หรือคิดเป็น 68.28%