ครม.ตั้งงบอุ้มซื้อเรือประมงคืน 215 ล้าน

ครม.ตั้งงบอุ้มซื้อเรือประมงคืน 215 ล้าน

ครม. ตั้งงบอุ้มซื้อเรือประมงคืน 215 ล้านบาท มอบธ.ออมสินทำโครงการสินเชื่อช่วยเหลือชาวประมง

พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยศูนย์เลขานุการศูนย์บัญชาการการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) ว่า ครม. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมราคาซื้อขายเรือประมง ที่กำหนดราคากลางเรือประมงขนาด 10-150 ตันกรอส ขึ้นไปที่ต้องออกจากระบบ โดยจ่ายร้อยละ 50 ของราคากลาง สำหรับเรือที่มีใบอนุญาตและอาชญาบัตรถูกต้อง จ่ายร้อยละ 25 ของราคากลาง สำหรับเรือที่มีใบอนุญาตแต่ไม่มีอาชญาบัตร หรือเรือที่มีบัตรอาชญาบัตรแต่ไม่มีใบอนุญาต ซึ่งใช้งบประมาณปี 2559 จากค่าใช้จ่ายในการทำปะการังเทียมรวม 215 ล้านบาท อีกทั้งมีมติเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประมง

โดยธนาคารออมสิน ที่กำหนดให้สมาคมประมงรับรองผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ประมงจังหวัดรับรองผู้ประกอบการ อื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการในการเปลี่ยนเครื่องมือทำประมง เจ้าท่าจังหวัดรับรองผู้ประกอบการในเรื่องการปรับปรุงเรือ สมาคมและกรมประมงกำหนดราคากลางของเครื่องมือประมงประเภทต่างๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ฝึกอาชีพและเตรียมการด้านการตลาด รวมทั้งให้ธนาคารออมสินพิจารณาอนุมัติวงเงินที่ผ่านการรับรอง สำหรับการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ 1,844 ราย ได้ส่งข้อมูลให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบแล้ว 1,320 ราย และสามารถอุทธรณ์ได้ 873 ราย