'นพดล' ผุดแนวคิด 5 สร้าง 5 หยุด พาประเทศพ้นวิกฤต

'นพดล' ผุดแนวคิด 5 สร้าง 5 หยุด พาประเทศพ้นวิกฤต

"นพดล" แกนนำพรรคเพื่อไทย เสนอแนวคิด 5 สร้าง 5 หยุด พาประเทศพ้นวิกฤต ชี้ภาครัฐฝ่ายเดียวไม่สามารถทำได้

นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่ที่ทุกคนอยากเห็นประเทศเดินไปข้างหน้า เป็นโอกาสดีที่เราจะสำรวจตัวเองและแก้ไขเพื่อร่วมกันนำพาประเทศให้ก้าวข้ามวิกฤตให้ได้ ลำพังภาครัฐฝ่ายเดียวไม่สามารถทำได้ ทุกภาคส่วนคงต้องร่วมมือกัน จึงจะประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ ตนเห็นว่าในปีหน้าคนไทยเผชิญกับความท้าทายหลายรูปแบบ ดังนั้น ขอเสนอแนวคิด 5 สร้าง 5 หยุด เพื่อพาประเทศให้พ้นวิกฤต ดังนี้ 1. สร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ที่เคารพหลักการประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ นิติธรรม และเคารพการตัดสินใจของประชาชน แต่เท่าที่ติดตามการร่างรัฐธรรมนูญของกรธ.ยังมีหลายประเด็นที่น่าเป็นห่วงและอาจสร้างปัญหาในอนาคต 2.สร้างสังคมที่อุดมนิติธรรมอย่างแท้จริง การยึดมั่นในกฎหมาย ไม่ใช้กฎหมู่ การบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียม เป็นธรรมกับทุกคนทุกฝ่าย 3.สร้างสังคมอุดมเสรีภาพและภราดรภาพ มีความเป็นพี่เป็นน้อง เคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในคนอื่น มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกทางการเมือง แม้ความคิดการเมืองต่างกันแต่เคารพความแตกต่างและอยู่ร่วมกันได้ 4.สร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมั่นคง และกระจายความเจริญสู่ชนบทและดูแลคนฐานรากให้อยู่ได้ และ5.สร้างสังคมที่อุดมด้วยปัญญา ทำให้คนมีการศึกษา คิดด้วยเหตุผล สร้างประชาชนให้มีความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและช่วยพัฒนาประเทศ

นายนพดล กล่าวอีกว่า นอกจากการสร้างแล้ว เราต้องหยุดการกระทำที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศคือ 1.หยุด hate speech วาทะกรรมสร้างความเกลียดชัง หยุดใช้วาจาก้าวร้าว เหยียดหยาม ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันหันฟังเหตุฟังผลของแต่ละฝ่ายให้มากขึ้น 2. หยุดการบังคับใช้กฎหมายสองมาตรฐาน และการเลือกปฏิบัติในสังคมทุกรูปแบบ 3.หยุดการเล่นพรรคเล่นพวกในทำนอง พวกเราทำถูกหมด พวกเขาทำผิดหมด ทีใครทีมัน 4.หยุดการทุจริตคอรัปชั่นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม และ 5.หยุดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทุกรูปแบบ