สพม.ชี้นายกฯต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

สพม.ชี้นายกฯต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

สพม.ชง 3 กรอบสำคัญจัดทำร่างรธน. ชี้นายกฯ ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

สภาพัฒนาการเมือง (สพม.) นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธาน สพม. แถลงถึงข้อเสนอการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ... ว่า. สพม.มีข้อเสนอ 3 ข้อสำคัญ คือ 1.กรอบแนวคิดการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย การสร้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และยั่งยืนในสังคมไทย ให้เป็นระบอบการเมืองที่มีเสถียรภาพ มีความชอบธรรมประสิทธิผล เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ 2.เพื่อประกอบการจัดร่างรัฐธรรมนูญตามกรอบความคิด คือ ให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งรัฐต้องดำเนินการโดยจัดการศึกษาทางการเมือง เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองให้แก่ประชาชน ทั้งระบบศึกษาโดยรัฐและเอกชนทุกระดับ ทุกประเภททุกกลุ่มอายุ และเสนอให้ สพม.มีการตั้งสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อเป็นหลักของประเทศในการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะภารกิจสร้างระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและยั่งยืน 

นายธีรภัทร์ กล่าวต่อว่า ส่วนที่มาของนายกรัฐมนตรี ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ส.ส. มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแบ่งเขตเลือกตั้ง และส.ว.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งหมด ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ส.ว.มีคุณสมบัติแตกต่างจากส.ส. อาทิ อายุ ระดับการศึกษา และผู้ดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ และเมื่อครบวาระแล้วไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีกไม่ว่ากรณีใด ๆ การปฏิรูปพรรคการเมือง โดยพรรคการเมืองควรมีระบบการบริหารงานที่เข้มแข็ง มีนโยบายที่เน้นผลงานและประโยชน์ส่วนรวม 

ทั้งนี้การกระจายอำนาจสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน นอกจากนี้ควรให้มีสมัชชาพลเมืองในระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีในการแสดงสาธารณะในเจตนาทางการเมือง และการมีส่วนร่วมในข้อเสนอทางนโยบายและระดับชาติ การเคารพในสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง โดยการให้มีสรรหาตัวแทนชนเผ่าพื้นเมืองอย่างน้อย 2 คน และ3.เสนอการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศ เป็นกรณีเกี่ยวข้องกับวิกฤตทางการเมืองของประเทศที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  

“ข้อเสนอดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของความคิดเห็นของประชาชน นอกจากนี้จะรวบรวมข้อเสนอทั้งหมด เสนอไปยัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ หลังจากที่กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ทางสพม.จะนำร่างมาพิจารณาแล้วเสนอความคิดเห็นกลับไปยังกรธ.อีกครั้ง”นายธีรภัทร์ กล่าว