สตช. เสนอความเห็นต่อปฏิรูปตำรวจต่อกรธ.

สตช. เสนอความเห็นต่อปฏิรูปตำรวจต่อกรธ.

“สตช.” เสนอความเห็นต่อปฏิรูปตำรวจต่อ“กรธ.” ไม่ขอโอนภารกิจให้หน่วยงานอื่น หนุนตัดฝ่ายการเมืองออกจากการบริหารงานตำรวจ ให้ “ผบ.ตร.” มาจากการ

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการทำข้อเสนอและความเห็นของหน่วยงานต่างๆ ต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ตามที่กรธ. ได้ทำหนังสือเพื่อขอความเห็นไปนั้น ล่าสุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ส่งความเห็นและข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม โดยมีสาระสำคัญ คือ เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีประสิทธิภาพควรคงอำนาจกิจการตำรวจ อาทิ ตำรวจตระเวรชายแดน, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ไว้ตามเดิม เพราะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตำรวจนั้น ได้รับการบัญญัติเป็นกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ทั้งนี้ตามข้อเสนอของหลายฝ่ายที่ต้องการโอนภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับตำรวจไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแทนนั้น มองว่าควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นช่วยอำนวยการและสนับสนุนงบประมาณเท่านั้น  

ขณะที่การแก้ปัญหาการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของฝ่ายการเมืองนั้น มีข้อเสนอ คือ ในส่วนของกรรมการที่ดูแลเรื่องนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ รวมถึงคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ต้องปรับไม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้ามาเป็นกรรมการ และกรรมการที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดักงล่าวจต้องเป็นข้าราชการตำรวจหรืออดีตข้าราชการตำรวจเท่านั้น ส่วนการเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ต้องกำหนดให้มาจากการเลือกตั้ง โดยให้สิทธินายตำรวจที่ยศตั้งแต่พล.ต.ท.ขึ้นไป มีสิทธิสมัครหรือมีสิทธิถูกคัดเลือกให้เข้ารับการเลือกตั้ง

ขณะที่การปลดผบ.ตร ก่อนเกษียณอายุราชการนั้น ต้องให้ลงคะแนนปลดจากผู้มีสิทธิลงคะแนน ทั้งนี้ในส่วนของฝ่ายการเมืองควรวางบทบาทให้ทำหน้าที่ส่วนของนโยบายเท่านั้น ส่วนการทำงาน เสนอให้ปรับระบบงานสอบสวนให้เป็นอิสระ และให้พนักงานอัยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอมีหน้าที่สอบสวนร่วมกับหน่วยงาน นอกจากนั้นต้องจัดให้มีการกระจายอำนาจของกิจการตำรวจต้องลงสู่จังหวัด โดยให้อำนาจกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด แต่งตั้งข้าราชการตำรวจและบริหารจัดการงบประมาณได้เอง ขณะเดียวกันต้องจัดให้มีกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วม