วธ.แถลงผลงานชูเด่น 7 ด้าน-สานต่อ 7 เรื่อง

 วธ.แถลงผลงานชูเด่น 7 ด้าน-สานต่อ 7 เรื่อง

วธ.แถลงผลงานชูเด่น 7 ด้าน-สานต่อ 7 เรื่อง ตั้งเป้า20ปีข้างหน้าคนไทยภูมิใจในวัฒนธรรม เดินหน้าสานต่อวิถีถิ่น วิถีไทย - วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอา

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวในการแถลงผลงานของรัฐบาลรอบ 1 ปีในส่วนของกลุ่มงานวัฒนธรรมตอนหนึ่ง ว่า วธ.ตั้งเป้าหมายใน 20 ปีข้างหน้าว่า คนไทยและสังคมไทยจะต้องมีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข วัฒนธรรมสร้างรายได้และความมั่งคั่งให้ประเทศ จากการต่อยอดมรดกและภูมิปัญญาไทยให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และบริหารจัดการวัฒนธรรมให้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของไทยบนเวทีโลก โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา วธ. เน้นการทำงานแบบบูรณาการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยใช้วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา 3 มิติหลักๆ 1. สร้างคนดีและสังคมดี 2. สร้างสังคมอยู่ดีกินดี และมีความมั่งคั่ง และ3. เสริมสร้างเกียรติภูมิ ภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ที่ดีของประเทศ            

ผลงานของ วธ.ที่สำคัญที่ผ่านมา อาทิ 1. การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม เช่น จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และดำเนินการตามพระราชดำริต่างๆ 2. การส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย ตลอดจนประวัติศาสตร์ชาติไทย เช่น ภาษาไทย ภาษาถิ่น ผ้าไทย อาหาร เทศกาล ประเพณี มารยาทไทย ประวัติศาสตร์ไทย ฯลฯ                                       

3. สร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ อาทิ ผลิตสื่อเผยแพร่ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ โรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น 4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และนำภาพลักษณ์ไทยสู่สากล เช่น จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน จัดกิจกรรมวัฒนธรรมทูตสัญจร เจรจาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกว่า 15 ประเทศ จัดเทศกาลทางวัฒนธรรมในต่างประเทศ 5.การพัฒนาและบริการการเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น โดยพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และอุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จาก 5 ล้านคน เป็น 9.2 ล้านคน ซึ่งในปี 2559 ต้องกระตุ้นและดึงดูดให้คนไทยและนักท่องเที่ยว เข้าชมและใช้บริการเพิ่มขึ้นอีก                                     

นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เช่น ระบบ National Single Window ระบบนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอัจฉริยะ พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ระบบคลังข้อมูลดิจิทัลทางมรดกศิลปวัฒนธรรมระบบรากวัฒนธรรมตามวิถีไทย จัดทำโปรแกรม Thai Culture Mobile Application                           

6. ต่อยอดวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รายได้ไม่น้อยกว่า 57, 000 ล้านบาท รายได้จากการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศกว่า 3,000 ล้านบาท จัดงานภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2558 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Creative Fine Arts และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม หรือ C – POT จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ เช่น งานเทศกาลหุ่นโลก งานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ งานลอยกระทง สงกรานต์ ตลาดนัดศิลปะ ถนนสายวัฒนธรรมคลองผดุงกรุงเกษม และอีก 13 จังหวัดทั่วประเทศ                                    

7.การพัฒนากฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรม เช่น ประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 ประกาศใช้มาตรการภาษี เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี 5 กองทุน พัฒนากฎหมายต่างๆ เช่น พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....  เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้บูรณาการและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม                                       

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า ส่วนการดำเนินงานในระยะต่อไป จะมีการสานต่องานเดิมทั้ง 7 เรื่อง และเพิ่มงานใหม่ โดยรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทย 3 ระดับ ได้แก่ 1. วิถีถิ่น วิถีไทย เช่น ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ วินัย น้ำใจ ไมตรีอาหารพื้นบ้านประเพณี การแสดง และดนตรีพื้นบ้าน ผ้า การแต่งกายพื้นบ้าน ภาษาไทย/ภาษาถิ่น 2. วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน อาทิ ประเพณีร่วมของอาเซียน เช่น สงกรานต์ลอยกระทงการแสดงอาเซียน เช่น หุ่น โขน (รามายณะ) หนังใหญ่ ผ้าและการแต่งกายอาหารวรรณกรรม ภาษา กิจกรรมทางศาสนา และภาพยนตร์ 3. มรดกไทย มรดกโลก อาทิ มวยไทย อาหารไทย การแสดงโขนไทยผ้า และการแต่งกายแบบไทยการขึ้นทะเบียนมรดกโลกและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นวดแผนไทย สปาและสมุนไพรไทยภาพยนตร์                  

นอกจากนี้ วธ. ได้มีข้อเสนอการปฏิรูปและวาระการขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรม ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและการกีฬา ดังนี้ 1. วาระการปฏิรูปด้านวัฒนธรรม 6 ประเด็น ได้แก่ ปฏิรูประบบค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย ปฏิรูปศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าสังคม และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ ปฏิรูปกฎหมายด้านวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและเอื้อต่อการดำเนินงานวัฒนธรรม ปฏิรูปการเสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยในต่างประเทศและนำความเป็นไทยสู่สากล ปฏิรูปการเปิดพื้นที่ ส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสในการเข้าถึงศิลปวัฒนธรรมของประชาชน ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ในระบบการศึกษา                    

2. วาระการขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรม 5 วาระ ได้แก่ รณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยรวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยในต่างประเทศ และนำความเป็นไทยสู่สากล พัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยและสังคมไทย เปิดพื้นที่การแสดงออก และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงศิลปวัฒนธรรมของประชาชน พัฒนาการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ในระบบการศึกษา เพื่อปัญหาวัฒนธรรมวัฒนธรรมถูกละเลย และไม่นำวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนา อาทิ ขาดการบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงาน ไม่นำวัฒนธรรมมาแก้ไขปัญหาสังคม สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ สร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิที่ดี คนขาดระเบียบวินัย ขาดค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ขาดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์  ขาดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม และส่งเสริมความเป็นไทย แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไม่ได้มาตรฐาน ศิลปินไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พื้นที่โบราณสถานถูกบุกรุก  สื่อที่ไม่ปลอดภัยและสร้างสรรค์มีมาก ฯลฯ