'สุวพันธุ์'ระบุขับเคลื่อนงานรัฐบาลตรงตามเป้า

'สุวพันธุ์'ระบุขับเคลื่อนงานรัฐบาลตรงตามเป้า

"สุวพันธุ์"ระบุขับเคลื่อนงานรัฐบาลตรงตามเป้า เผยนัดถกวิป 3 ฝ่าย 30 ธ.ค.เร่งงานปฏิรูปสร้างผลงานโบว์แดงรัฐบาล

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลงานในส่วนการขับเคลื่อนเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลว่า ผลการตรวจสอบการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่พื้นที่ในปีที่ผ่านมา มีการใช้งบประมาณให้กับเกษตรกรถึง 90% คิดเป็นเงิน 2.5 พันล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่าถึงมือเกษตรกรอย่างทั่วถึง ส่วนปัญหาอาจมีอยู่บ้าง แต่ไม่ใช่ปัญหาเชิงนโยบาย ทั้งนี้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งไปยังประชาชนในรอบปีที่ผ่านมาถือว่าสัมฤทธิ์ผล  เนื่องจากมีการติดตามประเมินผลการทำงานของทุกกระทรวง  

นอกจากนี้การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี มีส่วนช่วยเร่งรัดการดำเนินงานให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาเรามีการประสานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และมีความราบรื่น  รัฐบาลรู้ถึงปัญหาและความก้าวหน้า การทำงานที่ผ่านมามีปัญหาเร่งด่วน เช่น การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ การกระตุ้นการเบิกจ่ายในภาครัฐ การประมงผิดกฎหมาย ปัญหาเกี่ยวกับการบินพลเรือน การวางรากฐานของประเทศ  

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า นโยบายทั้ง 11 ด้านเป็นไปตามที่หวังไว้ จะเห็นว่าก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 การขับเคลื่อนงานอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่วันนี้ประเทศสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการทำงานในอนาคตก็จะเป็นไปเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา มีการเร่งรัดติดตาม โดยเฉพาะงานเร่งด่วน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการบินพลเรือน การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ทั้งหมดคือหลักประกันที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

ส่วนการทำหน้าที่ในฐานะวิปรัฐบาล เราได้ประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และคณะรัฐมนตรี(ครม.) อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีการประสานงานร่วมกันกับสภาปฏิรูปประเทศ(สปท.) โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ ความคืบหน้าการทำงานของสภาปฏิรูปประเทศนั้น ถือว่าเป็นไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ได้เข้ามาทำงาน ชี้ให้เห็นว่าทิศทางการปฏิรูปประเทศจะเดินหน้าไปได้อย่างไรบ้าง และการทำงานที่ผ่านมาเห็นผลชัดเจน อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานัดประชุมวิป 3 ฝ่ายอันประกอบด้วย ครม.สปท.สนช. เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการปฏิรูป ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น เพราะสิ่งนี้จะเป็นผลงานสำคัญของรัฐบาล

นอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้าปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาโดยเริ่มระยะที่ 1 ตั้งเดือนกันยายน - ธันวาคม ซึ่งมีความคืบหน้าตามลำดับ พระสงฆ์ต่างเห็นพ้องให้ความร่วมมือและอยากจะไปปฏิรูปในทางที่ถูกต้อง ทั้งยังมีแผนต้องการให้พุทธมณฑลเป็นสถานที่บริหารของคณะสงฆ์ โดยควรจัดตั้งเป็นสำนักงาน รัฐบาลมีความประสงค์สร้างสังคมให้มีคุณธรรมจริยธรรม จึงได้มีโครงการหมู่บ้านศิล 5 ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมทั่วประเทศ สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่คาดว่าจะมีคนไทยร่วมสวดมนต์ข้ามปีประมาณ 15 ล้านคน ซึ่งถือเป็นเรื่องดีเพราะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวนมาก