ดีเดย์ศาลปค. เปิดทำการแผนกวินัยการคลัง-งบประมาณ

 ดีเดย์ศาลปค. เปิดทำการแผนกวินัยการคลัง-งบประมาณ

"ดีเดย์ ศาลปกครองสูงสุด–ศาลปกครองชั้นต้น" เปิดทำการแผนกวินัยการคลัง-งบประมาณ แผนกคดีเฉพาะดูแลเยียวยาเพื่อประโยชน์บริหารราชการรัฐ

นายไกรรัช เงยวิจิตร รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ ที่ 1 ธ.ค.ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้นทุกแห่ง จะเปิดทำการ"แผนกคดีวินัยการคลัง และงบประมาณ"เป็นวันแรก 

นายไกรรัช รักษาการเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวอีกว่า แผนกคดีวินัยการคลังและงบประมาณ จะพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณโดยเฉพาะ อันเป็นคดีพิพาททางปกครอง ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา พ.ศ.2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง และมาตรา 11 กรณีฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารการเงิน และการคลังที่ออกตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวกับการรับ การเบิก การจ่าย การใช้จ่าย การบริหารงบประมาณและก่อหนี้ผูกพัน การจัดเก็บรายได้ การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษาการพัสดุ และการจัดการซึ่งเงินทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ใดๆ ของหน่วยงานทางปกครองที่ได้มาจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศหรือต่างประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทางปกครอง โดยให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน สิทธิและผลประโยชน์ที่หน่วยงานทางปกครองมีอำนาจหรือสิทธิใช้จ่าย หรือประโยชน์ด้วย ซึ่งเป็นความผิดทางการคลังและการงบประมาณ และได้รับการลงโทษปรับทางปกครองตามกฎหมาย 

นายไกรรัช รักษาการเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวด้วยว่า แผนกคดีวินัยการคลังและงบประมาณ เป็นแผนกคดีพิเศษ ลำดับที่ 3 แล้วที่มีการจัดขึ้นในศาลปกครอง ซึ่งได้มีการลงประกาศจัดตั้งแผนกในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 พ.ย.58 โดยก่อนหน้านี้ 2 – 4 ปีที่ผ่านมา ศาลได้เปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อม และแผนกคดีบริหารงานบุคคล โดยการการเปิดแผนกคดีวินัยการคลังและงบประมาณนั้น เพื่อให้ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังฯ เป็นไปด้วยความรวดเร็วทันต่อการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้น

โดยจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ ขณะที่แผนกคดีวินัยการคลังฯ จะมีองค์คณะและตุลาการแถลงคดี ที่มีความเชี่ยวชาญคดีวินัยการคลังฯ ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในศาลปกครองสูงสุดมี นายวิษณุ วรัญญู ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่ ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีวินัยการคลังฯ ในศาลปกครองสูงสุด ส่วนศาลปกครองกลาง มีนายประวิทย์ เอื้อนิรันดร์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ปฏิบัติหน้าที่ ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีวินัยการคลัง ฯ ในศาลปกครองกลาง สำหรับศาลปกครองในภูมิภาค 10 แห่ง ประกอบด้วยศาลปกครองเชียงใหม่ , ศาลปกครองสงขลา , ศาลปกครองนครราชสีมา , ศาลปกครองขอนแก่น , ศาลปกครองพิษณุโลก , ศาลปกครองระยอง , ศาลปกครองนครศรีธรรมราช , ศาลปกครองอุดรธานี , ศาลปกครองอุบลราชธานี และศาลปกครองเพชรบุรี นั้น จะมี อธิบดีศาลปกครองในภูมิภาคแต่ละศาล ปฏิบัติหน้าที่ เป็นตุลาการหัวหน้าแผนกคดีวินัยการคลังฯ ในศาลปกครองภูมิภาคของแต่ละศาล