ผบ.ทบ.สั่งเข้มดูแลความปลอดภัยช่วงเดือนธ.ค.

ผบ.ทบ.สั่งเข้มดูแลความปลอดภัยช่วงเดือนธ.ค.

รองโฆษกทบ.เผย"พล.อ.ธีรชัย"สั่งเข้มดูแลความปลอดภัยสาธารณะในการจัดกิจกรรมสำคัญช่วงเดือนธ.ค. ประสานผู้ประกอบการ เข้มแหล่งท่องเที่ยว

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พล.อ. ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก โดยได้ให้ทุกหน่วยงานของกองทัพบกจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ รวมทั้งให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและแสดงออกถึงความจงรักภักดี นอกจากนี้ในช่วงเดือนธันวาคมกองทัพบกยังได้รับมอบหมายเข้าไปเป็นส่วนสนับสนุนกิจกรรมสำคัญของประเทศ ได้แก่ "กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของทหารรักษาพระองค์ ประจำปี 2558” ในวันที่ 3 ธ.ค.58 กิจกรรม"ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" ในวันที่ 11ธ.ค.58 และ "พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" ในวันที่ 15 – 17 ธ.ค.58

"ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทุ่มเทปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้ง 3 ภารกิจ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้พิธีสำคัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในขณะเดียวกันในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดการจัดกิจกรรมสำคัญนั้น ให้ทุกหน่วยทุกกองทัพภาคและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ประสานกับตำรวจและฝ่ายปกครอง เพื่อดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้มีความรัดกุม ทันต่อสถานการณ์ เน้นมาตรการป้องปรามและป้องกันมิให้เกิดเหตุไม่เรียบร้อย และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะในลักษณะการแจ้งข้อมูล สิ่งผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้กิจกรรมสำคัญของประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย" พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าว 

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเดือนนี้ยังเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองเทศกาลและฤดูกาลท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนไปใช้บริการในสถานที่สาธารณะเป็นจำนวนมาก ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยทหารในพื้นที่เข้าประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้เข้มงวดในมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ การตรวจสอบเบื้องต้นทั้งบุคคลและยานพาหนะที่มาใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ให้มีความรัดกุม ถือเป็นการสร้างความปลอดภัยให้สังคมโดยรวม อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ได้อีกทางหนึ่ง 

"นอกจากให้หน่วยทหารร่วมกับทุกส่วนดูแลรักษาความปลอดภัย ป้องปรามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แล้ว ยังได้ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองที่ดี ไม่เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ผิดปกติที่ตนเองได้ประสบและเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์นั้นๆ ตามกำลังความสามารถ ซึ่งจะช่วยกันสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับสังคมไทย โดยให้เริ่มจากกำลังพลครอบครัว และมวลชน"พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าว