โพลล์ชี้ปชช.ต้องการให้ปฏิรูปการศึกษา

โพลล์ชี้ปชช.ต้องการให้ปฏิรูปการศึกษา

นิด้าโพลเผยผลสำรวจ ชี้ประชาชนร้อยละ57 ระบุว่า ควรปฏิรูปการศึกษา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น“นิด้าโพล”สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การปฏิรูปประเทศ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558 จากประชาชนทีมีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,284 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเมื่อถามถึงการปฏิรูปด้านไหนที่สำคัญเร่งด่วนที่สุด พบว่าอันดับหนึ่ง ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.1 ระบุว่า ควรปฏิรูปการศึกษา รองลงมาร้อยละ 52.49 ระบุว่าควรปฏิรูปการเมือง อันดับสาม ร้อยละ 38.32 เห็นว่าควรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม อันดับสี่ ร้อยละ 36.21 ระบุว่าควรปฏิรูปตำรวจและอันดับห้า ร้อยละ 34.66 ระบุว่าควรปฏิรูประบบราชการ

ในด้านการปฏิรูปการศึกษา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 29.13 ระบุว่าควรปฏิรูปครู รองลงมา ร้อยละ 22.59 ระบุว่า ควรปฏิรูปหลักสูตร อันดับสาม ร้อยละ 17.76 ระบุว่าควรปฏิรูปสื่อการเรือนการสอน อันดับสี่ ร้อยละ 16.28 ระบุว่า ควรปฏิรูปความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา อันดับห้า ร้อยละ11.91 ระบุว่า ควรปฏิรูปการจัดการศึกษา

สำหรับการปฏิรูปตำรวจ พบว่าร้อยละ 35.59 ระบุว่าควรปฏิรูปการบังคับใช้กฏหมาย รองลงมาร้อยละ 19.24 ระบุว่า ควรปฏิรูปการกระจายอำนาจการบริหารงานตำรวจ ร้อยละ 18.07 ระบุว่า ควรปฏิรูปการสืบสวนสอบสวน ร้องละ11.99 ระบุว่าควรปฏิรูปการเข้าสู่ตำแหน่ง ร้อยละ 3.82 ระบุว่า ควรปฏิรูปเงินเดือนสวัสดิการตำรวจ

ด้านการปฏิรูปการเมือง ร้อยละ 44.08 ระบุว่าควรปฏิรูปคุณภาพของนักการเมือง รองลงมาร้อยละ 24.77 ระบุว่า ควรปฏิรูปการเลือกตั้ง อันดับสามร้อยละ 15.03 ระบุว่าควรปฏิรูปการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร อันดับสี่ ร้อยละ 6.54 ระบุว่า ควรปฏิรูปพรรคการเมือง อันดับ ห้า ร้อยละ 4.36 ระบุว่าควรปฏิรูปการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ท้ายสุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการปฏิรูประบบราชการ พบว่าร้อยละ 50.08ระบุว่าควรปฏิรูปการทุจริต รองลงมา ร้อยละ 26.17 ระบุว่า ควรปฏิรูปการบริการประชาชน ร้อยะละ 12.38 ระบุว่า ควรปฏิรูปการซื้อ-ขายตำแหน่ง ร้อยละ 5.22 ควรเปลี่ยนระบบงบประมาณ อันดับห้า ร้อยละ 3.43 ระบุว่าควรปฏิรูปเงินเดือนสวัสดิการ